Evaluation of Burnout and Anxiety Levels in Süleyman Demirel University Faculty of Medicine Students
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Tükenmişlik ve Kaygı Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hande Nur EROĞLU, Murat DÜNDAR, Ahmet Nesimi KİŞİOĞLU
2020 Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences  
Freudenberger tarafından "Uzun süreli karşılanmamış çalışma stresi sonucunda oluşan yıpranma, başarısız olma, enerji ve gücün azalması veya tatmin edilemeyen istekler sonucunda oluşan fiziksel enerji tükenmesi durumu" olarak tanımlanmıştır. 1 Tükenmişlik, özellikle mesleksel strese maruz kalan alan-Tur ki ye Kli nik le ri J Med Sci. 2020;40(2):175-82 ÖZET Amaç: Tıp fakültesi 1 ve 6. sınıf öğrencilerinde tükenmişlik ve kaygı düzeylerini ve bunların sosyodemografik degȋşkenlerle olan ilişkisini
more » ... e olan ilişkisini gostermektir. Gereç ve Yöntemler: 2019 yılında gerçekleştirilen kesitsel tipteki bu çalışmanın evreni, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2018-2019 eğitim öğretim yılında öğrenim gören 6. sınıf (n=224) ve 1. sınıf (n=311) öğrenciler tarafından oluşturuldu (toplam n=535). Bulgular: Araştırma grubunun Beck Anksiyete Ölçeği toplam puanı ortalaması 12,3±9,1 olarak hesaplanırken, Maslach Tükenmişlik Envanteri-Genel Formu alt ölçek puanlarının ortalaması; duygusal tükenme için 14,7±4,3, duyarsızlaşma için 9,6±3,3, kişisel başarı alt ölçeği için ise 19,5±4,4 olarak hesaplandı. Çok değişkenli analiz sonuçlarına göre; kadın cinsiyet, 1. sınıf öğrencisi olmak, bölümde kendini başarılı bulmamak, sosyal aktivitelere katılma durumunu yetersiz bulmak, sağlık durumunun kötü ve orta olması anksiyete puanını artıran istatistiksel olarak anlamlı prediktif faktörlerdi. Altıncı sınıf öğrencisi olmak, meslek tercihinde etkili faktörün kendi isteği olmaması ve diğer faktörlerin etkin olması, bölümün öğrencinin yapısına uygun olmaması, bölümünü değiştirme ve mümkün olsa mesleğini başka ülkede yapma isteğinin olması, sağlık durumunun kötü ve orta olması duygusal tükenmişlik puanını artıran anlamlı faktörlerdi. Yine kişinin 6. sınıf öğrencisi olması, meslek tercihinde etkili faktörün kendi isteği olmaması, meslekten beklentisinin insanlara faydalı olmak ve bu meslekte yükselmek olmaması, bölümünü değiştirme isteğinin olması duyarsızlaşma puanını artıran anlamlı faktörlerdi. Bölümün öğrencinin yapısına uygun olması, bölümde kendini başarılı bulması ve meslekten beklentisinin insanlara faydalı olmak olması kişisel başarı puanını artıran prediktif faktörler olarak tanımlandı. Sonuç: Meslek tercihindeki etkili faktörler ve meslekten beklentiler kişinin kişisel başarısını, tükenmişlik düzeylerini ve anksiyetesini etkilemektedir. Anah tar Ke li me ler: Tükenmişlik; anksiyete; tıp öğrencileri ABS TRACT Objective: The aim of this study was to show the levels of burnout and anxiety among the first and sixth class students of medical school and their relationship with sociodemographic variables. Material and Methods: The universe of this cross-sectional study was conducted by 6 th class (n=224) and 1 st class (n=311) students studying at Isparta Süleyman Demirel University Faculty of Medicine in 2018-2019 academic year (total n=535). Results: The mean Beck Anxiety total score of the research group was calculated as 12.3±9.1, while the mean score of Maslach Burnout Inventory-General Survey subscale scores; For emotional burnout, it was calculated as 14.7±4.3, 9.6±3.3 for depersonalization and 19.5±4.4 for personal success. According to multivariate analysis results; being a female gender, being a first year student, not finding him/herself successful in the department, finding his/her social status as inadequate, poor and moderate health status were statistically significant predictive factors. Being a sixth grader, not having the desire to be an effective factor in the choice of profession and other factors being effective, not being suitable for the structure of the student, having the desire to change the department and if possible to do the profession in another country, having a bad and medium health status were significant factors that increased emotional burnout score. The fact that being a sixth grade student, that the effective factor in his choice of profession was not his/her own desire, that his expectations from the profession were beneficial to the people and that he did not rise in this profession, the desire to change his department were significant factors that increased the depersonalization score. The fact that the department is suitable for the structure of the student, finding himself/herself successful in the department and being beneficial to the people from the profession is defined as predictive factors that increase the personal success score. Conclusion: The factors affecting their choices of profession and their expectations from the profession affect the personal success, burnout levels and anxiety.
doi:10.5336/medsci.2019-71759 fatcat:s2dnvdxjh5e5rfwnw6uhhkzrpu