Development of the algorithm for the automated synchronization of energy consumption by electric heaters under condition of limited energy resource

Viktor Tkachov, Gerhard Gruhler, Alexander Zaslavski, Andrey Bublikov, Stanislav Protsenko
2018 Eastern-European Journal of Enterprise Technologies  
Запропонований алгоритм автоматич ної синхронізації роботи обігрівачів за умови обмеженого енергоресурсу. Особливістю алгоритму є автоматичний розподіл обі грівачів на пріоритетні та непріоритетні за умови передбачуваності роботи обігрі вача. Пріоритетні обігрівачі синхронізу ють свою роботу у часі таким чином, щоб залишковий електричний ресурс викорис товувався максимально повно та був до ступним кожному непріоритетному обі грівачеві. Алгоритм може бути використа ний для вдосконалення системи
more » ... правлін ня електричним опаленням згідно концепції «розумного будинку» Ключові слова: електричне опалення, обігрівач з термостатом, розподіл потуж ності, автоматичне управління енергоспо живанням Предложен алгоритм автоматической синхронизации работы обогревателей при условии ограниченного энергоресурса. Осо бенностью алгоритма является автома тическое деление обогревателей на прио ритетные и неприоритетные из условия предсказуемости работы обогревателя. Приоритетные обогреватели синхронизи руют свою работу во времени таким обра зом, чтобы остаточный электрический ресурс использовался максимально полно и был доступным каждому неприоритет ному обогревателю. Алгоритм может быть использован для совершенствования систе мы управления электрическим отоплением согласно концепции «умного дома» Ключевые слова: электрическое отопле ние, обогреватель с термостатом, распре деление мощности, автоматическое управ ление энергопотреблением UDC 004.021:004.94
doi:10.15587/1729-4061.2018.126949 fatcat:5ifihpbgsndtdcgwwwxwhrds2u