Ελευθερία και κοινωνική δικαιοσύνη: Μία επανεξέταση του έργου του F. A. Hayek

Θεόφιλος Δημήτριος Περπερίδης
2017
Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας ήταν να υποστηριχθεί ο ισχυρισμός πως ο Hayek υπερασπίζεται μία μορφή κοινωνικής δικαιοσύνης ως απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγμάτωση της ατομικής ελευθερίας. Για να υποστηριχθεί αυτή η θέση πραγματοποιήθηκε μία αναλυτική παρουσίαση των απόψεων του Hayek καθώς και η αποσαφήνιση των βασικών εννοιών της θεωρίας του. Συγκεκριμένα, παρουσιάσαμε τους ορισμούς του Hayek των εννοιών της κοινωνικής τάξης, του κράτους δικαίου, της ελευθερίας και της δικαιοσύνης.
more » ... Από την ερμηνεία και ανάλυση των εννοιών αυτών, καταλήξαμε στο ότι ο Hayek θεωρεί απαραίτητη την ύπαρξη του κράτους πρόνοιας, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, για την προστασία και διατήρηση της ατομικής ελευθερίας. Ακόμη, επιχειρήσαμε μία σύγκριση της θεωρίας του Hayek με αυτήν του Rawls και απαντήσαμε στις κριτικές που δέχθηκε η θεωρία του Hayek ώστε να αποσαφηνίσουμε την τελευταία ακόμα περισσότερο. Η εργασία τελειώνει με μία σύνοψη των επιχειρημάτων και την αξιολόγησή τους στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής φιλοσοφίας.
doi:10.26262/heal.auth.ir.292903 fatcat:yffex7iwnraorn65z65tqxaira