طراحی الگوی توسعة فرهنگ هواداری در لیگ برتر فوتبال ایران

سید ضیاءالدین رضوی, مینا مستحفظیان, حمید زاهدی
2020 مطالعات مدیریت ورزشی  
توسعة فرهنگ هواداری یکی از رویکردهای درآمدزایی و توسعة پایدار اقتصادی باشگاه‌ها در کشورهای صاحب فوتبال است. پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی توسعة فرهنگ هواداری در لیگ برتر فوتبال ایران انجام شد. این پژوهش از نوع کیفی بود که با به‌کارگیری نظریة داده‌بنیاد انجام شد. جامعة آماری پژوهش خبرگان آگاه از حوزة پژوهش بودند که نمونه‌گیری از آن‌ها به‌صورت هدفمند و با روش گلوله‌برفی انجام شد. داده‌ها بعد از اجرای 15 مصاحبه به مرحلة اشباع نظری رسید.تجزیه‌وتحلیل داده­ها در سه مرحلة کدگذاری باز، کدگذاری محوری و
more » ... دگذاری انتخابی انجام شد. نتایج پژوهش نشان‌دهندة‌ ۷۹ کد اولیه دسته‌بندی‌شده از مصاحبه‌ها و استخراج ۲۳ مقوله بود که شامل شرایط علّی (ارزش­ های فردی، تخصص‌گرایی، وابستگی، هویت برند و هویت مشترک)، شرایط زمینه­ ای (مقوله ­های بسترهای فرهنگی، بسترهای اجتماعی، بسترهای رسانه ­ای، بسترهای زیرساختی و کیفیت)، شرایط مداخله­ ای (افراد مشهور، سیاسی، نگرش، اقتصادی و گرایش و علاقه‌مندی)، راهبردها (آسیب ­شناسی و ریشه ­یابی، شناخت، به‌کارگیری الگوهای بومی فرهنگ‌سازی، مهارت‌آموزی و یادگیری و حمایت و پشتیبانی) و پیامدها (پیامد رفتاری، پیامد فرهنگی و پیامد اجتماعی) بودند؛ بنابراین، مدیران و مسئولان ورزش کشور باید به این متغیرها به‌عنوان عوامل مهم در توسعة فرهنگ هواداری توجه کنند.
doi:10.22089/smrj.2020.8230.2818 doaj:baf4a2309d5a4eaaac22196097b14791 fatcat:bpmjptxohbcgxi4vdnkpahojha