THE PROBLEM OF THE APPLICATION OF RESTRICTIVE MEASURES IN THE CRIMINAL LAW OF UKRAINE
ДО ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ОБМЕЖУВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Victoria Lipina, Yaroslav Mudryi National Law University
2019 Young Scientist  
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого ДО прОблеми заСТОСуВання ОбмежуВальних захОДІВ у кримІнальнОму праВІ україни анотація. У статті розглянуто внесені до Кримінального кодексу України зміни щодо запровадження обмежувальних заходів, спрямованих на протидію домашньому насильству. Проаналізовано правову природу обмежувальних заходів, їх ознаки, підстави та мету застосування, коло осіб, на яких вони поширюються. Увагу приділено окремим видам обмежувальних заходів з погляду
more » ... ої узгодженості з нормами чинного законодавства України та перспективам їхнього застосування. За результатами дослідження зазначено про важливість введення у кримінальному законодавстві обмежувальних заходів з метою створення нових напрямів і способів припинення та запобігання випадкам домашнього насильства. Одночасно зроблено висновок про наявність неузгоджених питань під час реалізації обмежувальних заходів та наголошено на необхідності здійснення подальшого науково-теоретичного розроблення положень щодо таких заходів. ключові слова: обмежувальні заходи, обмеження, домашнє насильство, заборона, потерпілий.
doi:10.32839/2304-5809/2019-11-75-75 fatcat:n7mlnrlbffadhb5xgjth43fgwq