معرفی آزمون ویژة ارزیابی عملکرد هوازی و بی‌هوازی فوتسال

سید علیرضا حسینی کاخک, مرتضی جلالی, محمدرضا حامدی نیا, یان هاف, مهدی جباری نوقابی
2019 فیزیولوژی ورزشی  
هدف پژوهش حاضر، طراحی و بررسی اعتبار و پایایی آزمون ویژةارزیابی عملکرد (هوازی و بی‌هوازی) بازیکنان فوتسال بود. نمونة آماری عبارت بود از 84 نفر از دانشجویان مرد داوطلب عضو در تیم فوتسال دانشگاه (میانگین سنی 04/2 ± 02/22 سال و شاخص تودة بدنی 06/2 ± 3/22 کیلوگرم بر مترمربع). برای طراحی این آزمون، ابتدا مهم‌ترین تکنیک‌ها و حرکات فوتسال براساس مطالعات قبلی، نظرهای مربیان فوتسال، متخصصان فیزیولوژی ورزشی و علم تمرین فهرست و درنهایت حرکات دریبل، پاس، شوت، حفظ توپ، چرخش، پرش، دویدن به‌سمت جلو، دویدن
more » ... ‌سمت جلو، دویدن به‌سمت عقب و حرکت پای پهلو انتخاب‌ شدند. سپس، این مهارت‌ها و حرکات منتخب درقالب یک آزمون زنجیره‌ای و درطی یک مسیر طراحی شدند. برای سطح‌بندی و ارزیابی عملکرد بازیکنان، از سه مربی خواسته شد تا به عملکرد آزمودنی‌ها در سه بازی متفاوت، بین صفر تا 100 نمره دهند و میانگین این نمرات به‌عنوان عملکرد هر بازیکن درنظر گرفته شد. برای پیش‌بینی عملکرد با استفاده هریک از آیتم‌های آزمون و رکورد کل آزمون، از رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. برای بررسی روایی و پایایی آزمون به‌ترتیب از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن و ضریب همبستگی درون طبقه‌ای استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که بین رکورد آزمون طراحی‌شده با نمرات مربیان همبستگی منفی (زمان کوتاه‌تر و امتیاز بالاتر) و معناداری وجود داشت. همچنین، معادلة رگرسیون نشان داد که تقریباً تمام آیتم‌های آزمون پیش‌گویی معتبر برای رکورد کلی آزمون هستند. نتایج بررسی آزمون-آزمون مجدد نیز حاکی از ضریب پایایی بالای آزمون بود؛ بنابراین، آزمون جدید از اعتبار و پایایی بالایی برای ارزیابی عملکرد بازیکنان فوتسال برخوردار است و می‌تواند مورداستفادة مربیان و معلمان قرار گیرد.
doi:10.22089/spj.2018.5371.1714 doaj:4cbf9df5817e4a9eada1ae5c86c0aa42 fatcat:gfupkqi6p5glzhovyu3x45lcw4