Γλωσσικές δεξιότητες μαθητών με δυσκολίες στην κατανόηση ανάγνωσης

Χρυσούλα Ιωάννη Γιακαλή
2016
Ο στόχος της συγκεκριμένης επιστημονικής έρευνας συνίσταται στον εντοπισμό των γλωσσικών δεξιοτήτων ή ανεπαρκειών των μαθητών Ε' και Στ' Δημοτικού, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από δυσκολίες στην κατανόηση κατά την ανάγνωση. Για το λόγο αυτό αξιολογήθηκε η γλωσσική επάρκεια 70 μαθητών Ε' και Στ' Δημοτικού με το Ψυχομετρικό Κριτήριο Γλωσσικής Επάρκειας Λ-α-Τ-ω. Επίσης, ζητήθηκε από τους ίδιους μαθητές να ασκηθούν σε γλωσσικές δραστηριότητες. Ακόμη, ζητήθηκε από τους δασκάλους των μαθητών αυτών να
more » ... μπληρώσουν το ανιχνευτικό κριτήριο μαθησιακής συμπεριφοράς LDDI, το οποίο δίνει ενδείξεις για πιθανότητα δυσκολιών στην εσωτερική επεξεργασία. Διαπιστώθηκε ότι οι δεξιότητες που φαίνεται να σχετίζονται σε μεγαλύτερο βαθμό με την κατανόηση του γραπτού λόγου είναι η ικανότητα οργάνωσης των πληροφοριών, η μορφοσυντακτική επάρκεια και η σημασιολογική επάρκεια. Ακόμη, διαπιστώθηκαν σοβαρές δυσκολίες στη σημασιολογική γνώση της πλειονότητας του δείγματος των μαθητών και στην εκφραστική τους ικανότητα. Σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρήθηκε μία διαφορά ανάμεσα στην γλωσσική επάρκεια των μαθητών και στην επίδοσή τους σε παραδοσιακές ασκήσεις του σχολείου. Τέλος, συμπεραίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην ερευνητική εργασία είχαν καλή γνώση των δυνατοτήτων και των αδυναμιών των μαθητών τους.
doi:10.26262/heal.auth.ir.285333 fatcat:xix43miztvg5dhx7wxckdzazg4