Crowdsourcing jako proces poszukiwania kreatywnych rozwiązań / Crowdsourcing as a process of creative solutions search

Magdalena Kowalska
2016 Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  
Streszczenie: Wydzielenie z organizacji pewnego obszaru działalności i oddanie go w ręce "tłumu" w formie otwartego zaproszenia określa się mianem crowdsourcingu. W związku z rosnącą powszechnością wykorzystania Internetu, na znaczeniu zyskują platformy, które umożliwiają interaktywny kontakt ze społecznościami. Z jednej strony narzędzia te stanowią doskonały sposób na komunikowanie się z klientami, z drugiej jednak są wartościowym źródłem wiedzy i nowych, kreatywnych pomysłów. Celem artykułu
more » ... w. Celem artykułu jest identyfikacja zjawiska crowdsourcingu. W wyniku zastosowania metody opartej na analizie źródeł wtórnych w artykule przedstawiono genezę oraz istotę zjawiska, a także zaprezentowano różne jego rodzaje. Ponadto opisano modelowy proces realizacji crowdsourcingu, wskazując na kluczowe elementy, które jawią się jako niezbędne do realizacji crowd biznesu. Summary: Separating a certain area of activity from the organization and giving it into the hands of the "crowd" in the form of an open call is referred to as crowdsourcing. Platforms allowing for an interactive contact with communities are growing in importance due to the increasing use of the Internet. On the one hand, these tools are a great way to communicate with customers, whilst on the other, they are a valuable source of knowledge and new, creative ideas. The aim of this article is to identify the phenomenon of crowdsourcing. By using the method based on the analysis of secondary sources, the article presents the origins and the essence of the phenomenon and explores its various types. Furthermore, the author describes the process of implementation of crowdsourcing, pointing to the key elements that appear to be necessary for building up crowd business.
doi:10.15611/pn.2016.459.15 fatcat:gdaysy6idjcjfi3lhk5rfgz7fy