THE RELATIONSHIP BETWEEN THE FINANCING STRUCTURE AND THE ECONOMIC EFFICIENCY OF CURRENT ASSETS IN INDUSTRIAL LISTED COMPANIES
RELACJE STRUKTURY FINANSOWANIA Z EKONOMICZNĄ EFEKTYWNOŚCIĄ AKTYWÓW OBROTOWYCH PRZEMYSŁOWYCH SPÓŁEK GIEŁDOWYCH

Michał Comporek
2016 Financial Sciences  
Streszczenie: Zasadniczym celem artykułu jest scharakteryzowanie związków zachodzących między wartością i strukturą źródeł finansowania przedsiębiorstwa a efektywnością ekonomiczną gospodarowania aktywami obrotowymi -mierzoną zarówno z perspektywy fundamentalnych podstaw tej efektywności, tkwiących w sprawnych procesach logistyki, produkcji i sprzedaży, jak i z uwzględnieniem cyklu obrotowego przedsiębiorstwa. Dla operacjonalizacji sformułowanego celu badawczego postawione zostały hipotezy
more » ... cze stwierdzające, że: w giełdowych spółkach przemysłowych występują silne, negatywne związki korelacyjne między uzyskiwaną efektywnością ekonomiczną aktywów obrotowych a stopniem sfinansowania majątku całkowitego kapitałem własnym, a zarazem w jednostkach tych notuje się występowanie silnej, pozytywnej relacji między efektywnością aktywów obrotowych a wskaźnikiem wspierania finansowego przedsiębiorstwa. Badania empiryczne zrealizowane zostały wśród spółek publicznych należących do sektora przemysłu, które były notowane na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2006-2014 oraz których akcje były przedmiotem obrotu przez co najmniej pięć lat. Słowa kluczowe: struktura kapitału, struktura finansowania, aktywa obrotowe, efektywność ekonomiczna. Summary: The main aim of this article is to characterize the relationship between the value and the structure of company's capital and economic efficiency of owned current assets in these enterprises. The research hypotheses claim that in the industrial listed companies there is a strong, negative correlation between the obtainable level of economic efficiency of current assets and the equity-to-total assets ratio, but on the other hand in these enterprisies there is recorded occurrence of a strong, positive correlation between economic efficiency of current assets and the debt-to-equity ratio. Empirical studies have been carried out among industrial Relacje struktury finansowania z ekonomiczną efektywnością aktywów obrotowych... 39 companies listed on the Warsaw Stock Exchange in the years 2006-2014, that shares were traded on the stock exchange for a period of minimum five years.
doi:10.15611/nof.2016.3.03 fatcat:b2wh24m7brfcnn42cu3mfcewou