Prikazi i kritike / Review & Critique

Milan Vukomanovi
unpublished
Antropologija 5 (2008) 158 tehnika ekstaze, odnosno transa ili, opet, najstariji oblik misticizma? Sve te termine i pojave u savremenoj nauci nije nimalo lako razgraniiti. To dobro ilustruje i složeni naslov jednog od poglavlja ove knjige: Religijsko-magijski kult vidovnjaštva. Je li tu, na primer, vie ree o religiji, ili magiji, ili kultu? S druge strane, u okultizam se ne bi tako lako (ili bar ne bez odreene rezerve i šireg obrazloženja) mogli svrstati kabala, joga, zen i sufizam, iako oni
more » ... da sadrže neke prakse nalik na "okultne," pa u nekim svojim aspektima mogu imati i takvu primenu. Ali izvorno, tu je pre svega ree o jevrejskom i islam-skom misticizmu, budizmu kako se on istorijski razvio u Kini, Japanu, Koreji, kao i o religijsko-filozofskom sistemu unutar klasiinog hinduizma (joga). Na kraju da kažemo da je knjiga Okultizam ovde i sada izvorno napisana kao magistarski rad, koji ukupnou svog teorijskog i metodološkog zahvata daleko prevazilazi jednu takvu akademsku svrhu. Autorka je koristila i detalj-no obradila kako svoju vlastitu empirijsku grau, tako i obimnu teorijsku lite-raturu o okultizmu, magiji i drugim (pseudo)religijskim fenomenima. Okulti-zam ovde i sada je, najzad, i vrlo informativna knjiga, znatno obogaena po-dacima s terena, u kojoj e italac naii i na brojne korisne tipologije vidov-njaka, spiritista i njihovih klijenata. Ona je nastajala u jednom dužem vremen-skom periodu, pa su i konaani ishodi istraživanja uticali na vrlo kvalitetnu za-vršnu konceptualizaciju. Navedena dela Barker, Ajlin (1998): "Odlike novih religioznih pokreta", u: Proroci nove istine: Sekte i kultovi, Niš: JUNIR Bibby, Reginald (Žensko-mapiranje od tradicijskog do modernog patrijarhata Miroslava Male0evi, Žensko-etnografski aspekti društvenog položaja žene u Srbiji, Beograd: Srpski genealoški centar, 2007. Pred nama je trea knjiga Miroslave Maleševii, etnološkinje Etnografskog instituta SANU, koja, na izvestan nain, predstavlja višegodišnje sublimirano istraživaako iskustvo u prouavanju društvene i kulturne konstrukcije femini-nosti, u tradicijskoj i modernoj kulturi. Miroslava Maleševii se dosledno bavila ovom problematikom poev od magistarskih studija koje su rezultirale objavljenom magistarskom tezom pod
fatcat:7c6e64tbhrauronhsy66ey5dhi