Kırklareli merkez örnekleminde Z kuşağı gençlerinin sosyal medyadaki yeni kelimeleri kullanım alışkanlıkları üzerine nicel bir yaklaşım

Zehra Şafak, Mertcan Bilginsoy
2019 RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi  
R u m e l i D E D i l v e E d e b i y a t A r a ş t ı r m a l a r ı D e r g i s i 2 0 1 9 . Ö 5 ( A ğ u s t o s ) / 1 2 5 Kırklareli merkez örnekleminde Z kuşağı gençlerinin sosyal medyadaki yeni kelimeleri kullanım alışkanlıkları üzerine nicel bir yaklaşım / Z. Şafak (125-136. s.) Kırklareli merkez örnekleminde Z kuşağı gençlerinin sosyal medyadaki yeni kelimeleri kullanım alışkanlıkları üzerine nicel bir yaklaşım Zehra ŞAFAK 1 Mertcan BİLGİNSOY 2 APA: Şafak, Z. (2019). Kırklareli merkez
more » ... lareli merkez örnekleminde Z kuşağı gençlerinin sosyal medyadaki yeni kelimeleri kullanım alışkanlıkları üzerine nicel bir yaklaşım. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (Ö5), 125-136. DOI: 10.29000/rumelide.606082. Öz Kuşak kuramına göre, aynı dönemlerde doğan, büyüyen, aynı yaş gruplarında yer alan bireylerin aynı davranış özelliklerini göstermesi beklenir. Teknolojik, ekonomik, siyasal ve sosyal köklü değişimler kuşakların farklı olmasının temel nedenlerindendir. Her kuşak kendi modasını, kendi yaşam tarzını meydana getirir, önceliklerini belirler, dönemin teknolojik gelişmelerini takip etmeye çalışır. Bütün bu gelişmeler o kuşağa ait yeni kelimelerin ortaya çıkmasına ve bu yeni kelimelerin sık kullanılmasına neden olmaktadır. Bu makale Z kuşağının dil kullanımıyla ilgili olup, bu kuşağın kullandığı yeni kelimelerin kullanım sıklığını incelemektedir. Saha çalışmalarında öğrencilerin Facebook, Twitter, WhatsApp gibi sosyal medya araçlarında kullandıkları yeni kelimeler gözlem ve mülakat tekniklerine bağlı kalınarak tespit edilmiştir. Bu kelimelerden bir ölçek geliştirilmiştir. Ölçek, oranlı küme örnekleme yöntemiyle Kırklareli merkezde farklı okullarda okuyan 9, 10, 11 ve 12. sınıflardan toplam 100 öğrenciye uygulanmıştır. Uygulamadan elde edilen verilerden öğrencilerin farklı medya uygulamalarını kullandıkları ve bu uygulamalar ile uygulamanın ortaya çıkardığı yeni kelimeler arasında pozitif bir ilgileşim olduğu, ayrıca İngilizceden kısmi ve tam ödünçlemelerin Türkçe yapılarla türetilen kelimelerden daha çok olduğu ve daha sık kullanıldıkları tespit edilmiştir. Anahtar kelimeler: Neolojizm, yeni kelime, sosyal medya, iletişim teknolojileri. Z generation of young people in social media usage patterns of neologisms a quantitative approach in the sample Kırklareli province center Abstract According generation theory; the persons who born and growing in the same period is expected to show the same behavior characteristics. Technological,economic, potical and social changes are the main reasons for the generations. Every genaration creates its own fashion , creates its own life style, determines its priority, tries to follow technological developments of the period, needs to adopt to its age groups. All these development cause to rise the new words of that generations. These new words used by the Z generation born after 2000 and unique neologisms. The aim of our study is to answer the following problems releated to the neologisms used by young people between the age of 14-18: Which neologisms (new words) are used by young people in social media? In which age groups are these new words used and how often do they used? What are the structural conditional of these new detected words? Are there diffrences in terms of frequency and form among girls and boys in use of
doi:10.29000/rumelide.606082 fatcat:mz3ejc6fkzf6tbehsby42alfr4