Transformacija društvenog preduzeća u mešovito preduzeće

Aleksandar Jovičin
1990 Glasnik Advokatske komore Vojvodine  
ДрАлександарЈовичин адвокат у Новом Саду ТРАНСФОРМАЦИИ ДРУШТВЕНОГ ПРЕДУЗЕНА У МЕШОВИТО ПРЕДУЗЕБЕ Увод Према одредбама Закона о изменама и допунама закона о предузећнма и Закона о изменама и допунама закона о промету и располаганьу друштвеним капиталам1 пркздузеће у друштвеној својини иможе по основу друштвеног капитала издавањем дес ница, односно продајом удела у предузећу прибавл>ати додатни капитал. На та] начин битно се меньа положај предузећа које се трансформише y предузеће y мешовитој
more » ... еће y мешовитој својини којим управљају власници, сразмерхно висини уложеиог капитала, а радници учесгвуј у у \'лрав.ъан>у, у складу са колективним угово ром. Из овога произилази да je у пнтању радикална привредна реформа у области својинских односа, управљања и промела статуса лривредних субјеката коју треба спровести у складу са новим законским прописима, што, с обзирюм на обим, значај и сложеност ових послова представ,ъа велик изазов, посебно за правке и економске стручньаке. Ооновно тштање за даљу доградњу приврюдног система и привредне р>еформе je, без сумње, питање својине и права по основу својине, како би се елимииисао негативан утицај економски «еефикасне друшгвене својине без титулара и извршило својинско преструктуирање друштвеног предузећа. Тиме ce остварују инст иту ционалне пркггпоставке за један рационални привредни систем са привредним субјектом у облику мешовнгог предузећа које треба да развија мотивацију и власниха ка питала и уттрав.ъачких, менаџернжих структура, које су дуто гретиране као друштвани слој који ерши узурпацију самоуправних права рад ника. Перед тога, у извесној мери и уз законску принуду, подстиче се спора тржишна пр>еоријентација привред-1 С луж б«ш лист СФРЈ бр. 46 о д 10. августа 1990.
doi:10.5937/gakv9012003j fatcat:jcuunrpqyvhmxkb4jure5a4kn4