A fonológiai tudatosság online mérési lehetőségei az általános iskola első négy évfolyamán

Török Tímea, Hódi Ágnes, Kiss Renáta
2016
HÓDI Ágnes MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport agnes.hodi@edu.u-szeged.hu KISS Renáta MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport kiss.renata@edu.u-szeged.hu ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2016, 16(1):83-99. ÖSSZEFOGLALÓ Háttér és célkitűzések: Számos kutatás bizonyította, hogy a fonológiai tudatosság meghatározó szerepet tölt be az olvasás elsajátításában, és hatása az olvasástanulás későbbi éveiben is kimutatható. A fonológiai tudatosság jelentőségét igazoló tanulmányok számának növekedésével
more » ... amosan a terület mérésére alkalmazott módszerek is folyamatosan gazdagodtak és finomodtak. Napjainkig kevés törekvés irányult a fonológiai tudatosság online mérésére, s e vizsgálatok adatai egyáltalán nem vagy csak részben nyilvánosak, így sem következtetések levonására, sem a mérőeszközök magyar nyelvre történő átültetésére nem bizonyultak alkalmasnak. Jelen tanulmány célja (1) a fonológiai tudatosság alsó tagozatosok körében végzett mérésével kapcsolatos eddig felhalmozott hazai és külföldi tapasztalatok áttekintése, (2) az 1-4. évfolyamos tanulók fonológiai tudatosságát mérő magyar nyelvű, saját fejlesztésű diagnosztikus célú online teszt bemutatása, (3) az online fonológiai tudatossági teszt első eredményeinek bemutatása. Módszer: A vizsgálatban egy megyeszékhelyi általános iskola első négy évfolyamának tanulói (N = 205) vettek részt. Az online mérőeszköz a fonológiai tudatosság három szintjét és négy területét fedi le. Ennek megfelelően a teszt négy résztesztből épül fel: (1) szótagszegmentálás, (2) rímfelismerés, (3) beszédhang-szegmentálás, (4) fonémaazonosítás. Eredmények: Adataink szerint a fonológiai tudatosság mérőeszköze megbízható (Cronbach-α = 0,87), azonban a vizsgált korosztály számára könnyűnek bizonyult. Eredményeink rávilágítanak arra, hogy az időtényező feladatmegoldásba történő beépítése jobban differenciálhatná a vizsgált korosztályú tanulókat. Továbbá a minta óvodáskorúakkal történő
doi:10.17627/alkpszich.2016.1.83 fatcat:ccmjul6phfdcnmkofi2ozaynvi