ORTADOĞU VE KUZEY AFRĠKA ÜLKELERĠNDE SĠYASĠ, EKONOMĠK VE SOSYAL DÖNÜġÜM

Alternatif Politika, Cilt
2011 unpublished
ÖZET Tunus ve Mısır"da rejimlerin hızla düĢmesi diğer Arap ülkelerinin tamamını etkilemiĢ ve bölgede bir değiĢim süreci baĢlatmıĢtır. Bölgenin kendi iç dinamikleri kadar, Batılı ülkelerin bölge ile ilgili algılamalarında ve gelecek projeksiyonlarında görülen değiĢiklikler bu sürecin baĢlamasında etkili olmuĢtur. Osmanlı Ġmparatorluğu"nun çökmesinin ardından uygulanan kimlik politikaları ve ekonomik sıkıntılar da son geliĢmelerin temel nedenleri arasında yer almıĢtır. Bölgede genç nüfusun ve
more » ... ulluğun hızla artması, polis devleti uygulamaları ve insan hakları ihlalleri, vb. nedenler değiĢime neden olan bölgesel iç dinamikleri teĢkil etmiĢtir. Ortadoğu"daki radikal hareketlerin Batı için tehlikeli boyutlara ulaĢması ve Batı"nın liberal pazarlara ve yatırım alanlarına duyduğu ihtiyacın artması, Batı"yı bölge için demokrasi çağrıları yapmaya itmiĢtir. Önümüzdeki dönemde demokratik taleplerin ve bölge halkları arasında etkileĢimin artması, Mısır ile birlikte Türkiye"nin bölgedeki etkinliğinin had safhaya eriĢmesi, Ġsrail"in mevcut politikalarını gözden geçirmek zorunda kalması, Batı ile bölge ülkeleri arasındaki iliĢkilerin yeniden tanımlanması beklenilmelidir. ABSTRACT Fall of the regimes in Tunisia and Egypt have impacted all the other Arab countries and commenced a period of change in the Middle East and North Africa. Alterations in the internal dynamics of the region and in the perceptions and future projections of the western countries have taken effect in this change. Identity politics which was implemented after the collapse of the Ottoman Empire and economic troubles have taken place among the leading motives of the latest developments. The rapid increase of young population and poverty in the region, police state practices and human rights abuses, etc. have constituted the regional dynamics of the change. The fact that the radical movements in the region attained dangerous dimensions and increase in the needs of the western countries to liberal markets and
fatcat:k6khyej3kfgz7jfy5nij6j3oqy