Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis Folia 2 Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia I (2001)

Jan Korekty, Bibliografii Polskiej Estreicherów
unpublished
Dokładna analiza zapisów w Bibliografii polskiej Estreicherów przynosi czasem przykre niespodzianki, które nie osłabiają zachwytu dla dzieła. Skłaniają też do refleksji, że trzeba sporo zabiegów, by precyzyjnie przypisać utwory powstałe w I Rzeczypospolitej, zwane starymi drukami, konkretnej osobie. Nie wystarczą imię, nazwisko, miejsce urodzenia autora, miejsce wydania, gdyż z tej samej miej-scowości może się wywodzić kilka osób o tym samym imieniu, tylko niekiedy można dla nich odnaleźć imię
more » ... nich odnaleźć imię ojca. Czasami trzeba poddać analizie treść książek, poszerzyć wiadomości o ich autorze. Czasochłonne, niewdzięczne dla eksplorującego archiwalne źródła prace przy-noszą odkrywcze wyniki, przyczyniają się do doprecyzowania informacji lub jej korekty. Opracowując biografie krakowskich nauczycieli szkół parafialnych w XVII w. (kierowników, ich zastępców, kantorów i ich zastępców) dokonuję szeregu korekt, w tym i w przypisywanej im drukowanej twórczości 1. Przywołać pragnę dwa przykłady, a to z tej przyczyny, że osoby są znane w najnowszej druko-wanej literaturze. Na pewno "Opatovius Pantini Adamus (Opatowczyk) (1570 + 19 listopada 1647)", nie jest autorem "Quaestio de natura materiae primae a M. Adamo Pantini Opatovio publice ad disputandum proposita in Alma Academia Crac. In mense Mart. Die 13 hora 13. Permissu M.D. Rectoris. Cracoviae apud haer. Jac. Sibeney-cher a. D. 1621" 2. Świętobliwy Adam z Opatowa s. Macieja (1574-1647) był auto-1 J. Krukowski, Święcenia duchowne kierowników krakowskich szkół parafialnych w XVII wieku, "Rocz-nik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie", z. 153, Prace z Historii Oświaty i Wychowania III, Kra-ków 1993, s. 29-55; idem, Nauczyciele krakowskich szkół parafialnych w XVII wieku, [w:] Nauczanie w dawnych wiekach. Edukacja w średniowieczu i u progu ery nowożytnej. Polska na tle Europy, pod red. W. Iwańczaka i K. Brachy, Kielce 1997, s. 71-86. Koniecznie trzeba podać, że korekt dokonywał już S. Estreicher, dotyczyły one ustaleń K. Estreichera. 2 K. Estreicher, Bibliografia polska, t. 23, wyd. S. Estreicher, Kraków 1910, s. 368. Wydawca dopisał: "podpisał się: M. Ad. Pantini. Zatem to jego właściwe nazwisko". Ta uwaga odnosi się do Adama z Opatowa s. Macieja.
fatcat:eaziehdqhveadktruuenltyv74