منهج اللامشي في كتابه" كتاب في أصول الفقه

Shawish Murad
2020 Zenodo  
Bu araştırma, "Hanefi ekolü" yöntemini benimseyen mütekaddim usulu'lfıkıh âlimlerinden olan Lâmişî'nin "Kitâb fî Usûli'l-Fıkh" eserini ele alarak usulü fıkıh ilminin tedvin yöntemlerinden bir yöntemin, şekil ve özelliklerinin önemini açıklamıştır. Lâmişî'yi, kitabın bölümlerini sunmadaki tarzı ve içeriğini aktarmadaki metodunun önemli hatlarını inceleyerek sonunda Lâmişî'nin fukahâ yöntemini izlediği, metodunda furû-i fıkıh meselelerini çokça zikrettiği, usul ve fürûu bağdaştırdığı sonucuna
more » ... tık. Ayrıca mütekaddim Hanefîlerin görüşlerini zikretmeyi, ayrıştırmayı, bağımsızlaştırmayı, bu görüşleri Hanefî ekolünün dışında kalan Mutezile ve diğer kelamcıların görüşleri ile kıyaslayarak tercihte bulunmayı, kelam ve mantık meselelerini usulle kaynaştırarak Hanefî mezhebinin delillerini çoğaltmayı ve tanımları önemsediğini gördük. Objektif ve bilimsel metodu takip etmesinin açık bir şekilde görülmesi eserini çok faydalı kılmakta, sahasında onu önemli olduğunu göstermekte ve sonra gelen birçok kişinin istifade etmesini sağlamaktadır. Ancak fürû-i fıkhın bütün meselelerini ele almaması ve sadece kendi mezhebine mensup fakihlerine tolerans göstermesi bir eksiklik olarak atfedilebilir. Araştırmada bütün bunları doğrulayacak örnekler vererek konuyu ayrıntıya kavuşturmaya çalıştık.
doi:10.5281/zenodo.3901792 fatcat:hzyk7wugargfblgycir2ero3qa