The all-day primary school in Greece and Cyprus: a comparative approach [article]

Charalampos Vasilopoulos, Dimitris-Marinos Kouvaris, Stefanos Manoukidis, Democritus University Of Thrace, Democritus University Of Thrace
2017
και στην Κύπρο -Μια Συγκριτική Προσέγγιση ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 4612 ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ -ΜΑΡΙΝΟΣ 4698 ΜΑΝΟΥΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 4772 ΓΙΑΓΚΟΥΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Επιβλέπων: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, 2015 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Το Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο στην Ελλάδα και στην Κύπρο -Μια Συγκριτική Προσέγγιση ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 4612 ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
more » ... 2 ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ -ΜΑΡΙΝΟΣ 4698 ΜΑΝΟΥΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 4772 ΓΙΑΓΚΟΥΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Επιβλέπων: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Η εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο των απαιτήσεων του προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών για τη λήψη του πτυχίου του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, 2015 Πνευματικά δικαιώματα Copyright © Βασιλόπουλος Χαράλαμπος, Κούβαρης Δημήτρης-Μαρίνος, Μανουκίδης Στέφανος, 2015 Η έγκριση της πτυχιακής εργασίας από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης δεν δηλώνει απαραιτήτως την αποδοχή των απόψεων των συγγραφέων. Υπεύθυνη Δήλωση Βεβαιώνουμε ότι είμαστε συγγραφείς αυτής της πτυχιακής εργασίας και ότι κάθε βοήθεια που προσφέρθηκε στην εκπόνησή της αναγνωρίζεται και αναφέρεται στο κείμενο. Επιπλέον, αναφέρονται όλες οι βιβλιογραφικές πηγές που αξιοποιήθηκαν, πρωτογενείς και δευτερογενείς, είτε η συμβολή τους παρατίθεται επακριβώς ως απόσπασμα είτε ως παράφραση. Οι συγγραφείς της εργασίας The approval of the thesis from the Department of Primary Education of the Democritus University of Thrace does not necessarily indicate its acceptance of the views of the authors. Statutory Declaration We confirm that we are the writers of this thesis and that any assistance provided in its preparation is recognized and mentioned in the text. Moreover, all the bibliographical sources utilized are listed, both primary and secondary, or their contribution is given precisely as an extract or a paraphrase. The authors of the thesis Περίληψη Η θεωρητική και συγκριτική προσέγγιση του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου στην Ελλάδα και στην Κύπρο αποτελεί αντικείμενο της παρούσας εργασίας, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στα χαρακτηριστικά των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και στη σύγκριση των εκπαιδευτικών συστημάτων των δύο χωρών. Σκοπός της εργασίας είναι η εξέταση της εξέλιξης και της λειτουργίας του θεσμού λαμβάνοντας υπόψη τα εκπαιδευτικά και κοινωνικοπολιτισμικά χαρακτηριστικά. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση, η οποία πραγματοποιήθηκε και η οποία εστίασε στη συλλογή ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων κειμένων, αποτελεί το βασικό τρόπο εκπόνησης της συγκεκριμένης εργασίας. Ο καθορισμός της εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού συστήματος συμβάλλει στον αντικατοπτρισμό της κατάστασης που επικρατεί στην Ελλάδα του σήμερα, της οικονομικής, της ανθρωπιστικής και κοινωνικής κρίσης. Κατ' ανάλογο τρόπο, είναι δυνατός και ο εντοπισμός ορισμένων στοιχείων της κυπριακής κοινωνίας. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες τοποθετείται η παρουσίαση και η ανάλυση του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, ως ένα καινοτόμο στοιχείο στον χώρο της εκπαίδευσης, το οποίο επιδιώκει την ικανοποίηση των αναγκών των μαθητών. Μέσω της σύγκρισης του τρόπου λειτουργίας του θεσμού στις δύο χώρες προκύπτουν τα βασικά χαρακτηριστικά του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου. Τα βασικά σημεία, σύμφωνα με τα οποία πραγματοποιείται η σύγκριση, είναι η εγγραφή των μαθητών, η οργάνωση και η σύνθεση των τμημάτων, το Αναλυτικό και Ωρολόγιο Πρόγραμμα, οι διδακτικές προσεγγίσεις, το προσωπικό, η κτιριακή δομή και ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός, καθώς και η σίτιση. Μέσα από τη σύγκριση του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου σε Ελλάδα και Κύπρο προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος θεσμός έχει πολλές ομοιότητες και στις δύο χώρες, παρόλο που η κάθε χώρα έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες. Λέξεις-κλειδιά: Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο, Ελλάδα, Κύπρος, Σύγκριση εκπαιδευτικών συστημάτων Abstract The theoretical and comparative approach of the All-Day Primary School in Greece and Cyprus is the subject of this study, paying particular attention to the characteristics of the All-Day Primary Schools and the comparison of both countries' education systems. The aim of this study is to examine the evolution and functioning of the institution, taking into account the educational and socio-cultural characteristics. The literature review, which took place and focused on the collection of Greek-language and foreign-language texts, is the main way to establish this task. The definition of education and the education system contributes to the reflection of the prevalent situation in today's Greece of economic, humanitarian and social crisis. Accordingly, it is possible to identify certain elements of the Cypriot society. The presentation and analysis of the All-Day Primary School is placed within these conditions, as an innovative element in education, which seeks to meet the students' needs. The basic features of the All-Day Primary School resulted from comparing the way of functioning of the institution in both countries. The main points, according to which the comparison is made, are the students' registration, the organization and composition of the classes, the curriculum and timetable, the teaching approaches, the staff, the building structure and logistics equipment, as well as feeding. Through comparing the All-Day Primary School in Greece and Cyprus, we are shown that this institution is very similar in both countries, although each country has its own particularities. Ευχαριστίες Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες μας στον επιβλέποντα Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Γιαγκουνίδη Παναγιώτη για την επιστημονική του υποστήριξη, τις εποικοδομητικές παρατηρήσεις, την ευγένεια και υπομονή του κατά τη διάρκεια της συγγραφής της παρούσας εργασίας, καθώς και για τις γνώσεις, τις αξίες και τις στάσεις που αποκομίσαμε, μέσω των παρακολουθήσεων των μαθημάτων του, κατά τη διάρκεια των σπουδών μας. Επιπλέον, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την Επίκουρο Καθηγήτρια κ. Στραβάκου Πέλα και την Επίκουρο Καθηγήτρια κ. Κουγιουρούκη Μαρίνα, οι οποίες μας τίμησαν με τη συμμετοχή τους στην τριμελή εξεταστική επιτροπή καθώς και για τις γνώσεις που αποκτήσαμε σχετικά με το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, μέσα από την παρακολούθηση των μαθημάτων τους και των συμβουλών που μας παρείχαν, κατά την τετραετή φοίτησή μας στο Παιδαγωγικό Τμήμα. Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τις υπαλλήλους της βιβλιοθήκης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, τις υπαλλήλους της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αλεξανδρούπολης, καθώς και τις υπαλλήλους της βιβλιοθήκης της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την πολύ καλή εξυπηρέτησή μας κατά την αναζήτηση και εύρεση επιστημονικών συγγραμμάτων, τα οποία μας παρείχαν σημαντική βοήθεια στην εκπόνηση της παρούσας εργασίας.
doi:10.26257/heal.duth.6936 fatcat:mos64bhvefdcpij22s2sj765xy