The Role of Partial Cystectomy in the Treatment of Muscle Invasive Bladder Cancer
Kas İnvaziv Mesane Kanserlerinin Tedavisinde Parsiyel Sistektominin Rolü

Hakkı Mete ÇEK
2020 Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences  
Tur ki ye Kli nik le ri J Med Sci. 2020;40(2):272-3 272 Türkiye Klinikleri Dergisi'nin Ekim 2019 tarihinde yayımlanan "Üroloji/Kas İnvazif Mesane Kanseri Özel Sayısı"nı ilgiyle okuduk. Mesane tümörünün klinik değerlendirilmesi ve tedavisiyle ilgili çeşitli yöntemleri ayrıntılarıyla anlatan ve son gelişmeler hakkında bilgi veren yazılar, klinik uygulamalarımızı geliştirmek ve klinik içi eğitim programlarımızı güncellemek açısından çok yararlı oldu. Ancak, bu özel sayıda yer verilen başlıklar
more » ... rilen başlıklar arasında "parsiyel sistektomi (PS)"nin geçerli bir tedavi yöntemi olarak anılmamasını bir eksiklik olarak görmekteyiz. Şöyle ki lokalize mesane tümörlü hastaların seçilmiş bir bölümünde PS'nin tedavi değeri kanıtlandığı gibi, günümüzde de yapılan çeşitli çalışmalar, bazı özel hasta gruplarında bu tedavi yönteminin tedavi başarısının radikal sistektomi ile karşılaştırılabilir düzeylerde olduğunu göstermektedir. Örneğin; Ebbing ve ark.nın cT2 kasa invaze mesane tümörü olan ve PS uygulanan 27 hastalık serilerinde 5 yıllık genel sağkalım %53,7, progresyonsuz sağkalım ise %62:1 oranında bulunmuştur. 1 Capitanio ve ark.nın çalışmasında ise T(1-4)N(1-2)M(0) olup, PS ile tedavi edilen 1573 hastayı radikal sistektomi (RS) yapılan 5.670 hasta ile karşılaştırmışlar ve 5 yıllık genel sağkalım ile kansere özgü sağkalımlarda PS ile %57,2 ve %76,4'lük sonuçlara karşı RS grubunda %50,2 ve %65,8 gibi (p ,001) ilginç sonuçlara ulaşmışlardır. 2 Aynı yazarlar hasta kohortlarını yaş, ırk, pT evresi, pN evresi, tümör grade'i, cerrahinin ne kadar zaman önce yapıldığı gibi verilere göre düzenlediklerinde; genel sağkalım ve kansere özgü sağkalım oranlarını PS grubunda %56,0 ve %73,5, RS grubunda ise %50,9 ve %67,5 olarak saptayarak seçilmiş hastalarda PS uygulamasının kanser kontrolüne zarar vermediği sonucuna ulaşmışlardır. Seçilen hastalara PS uygulanması hâlinde risk faktörlerini inceleyen Ebbing ve ark., progresyonsuz sağkalım açısından spesimende vasküler invazyon ve tümör multilokülaritesini, cerrahi teknikle ilgili olarak ise üreter reimplantasyonunu risk faktörü olarak değerlendirmişlerdir. PS uygulamalarını değerlendiren diğer araştırmacılardan Zhang ve ark.nın çalışmasında da lenfovasküler invazyon ve üçten fazla
doi:10.5336/medsci.2020-74325 fatcat:bdbv6ggzwndttmjdeicobv7ari