Electrical and thermal transport properties of uranium and plutonium carbides [report]

H.D. Lewis, J.F. Kerrisk
1976 unpublished
TfcU raaart waa pnaaiwl aa an accma.1 at work eataaarad by Ike Uallad Ruua CaVereaaal. Neltker Ike United Staua nor the United SUtaa Ewrgy Raaeareh aad DrveloBiaaal Ad-niniatraUan. aar aay af taalr cuplajreea, aar any oflketrcaa,. Uactan. •ubeantrartm. «r their analoyaaa. makca any warraaty, aipreaa ar imatM. av aaauajea tmy lagal liability or raaaaailMlily for the aeeuraey, cautalMfflaaa. ar luaftilMaa af any inrormaliaa. aaaaralua, prtduct. 4r araccaa dltclaaed, ar reanarnu (hat Ha aaa waaM
more » ... (hat Ha aaa waaM IMI laMa(e (eivataly o«aad ri«ku.
doi:10.2172/7276665 fatcat:tttbaxkmvfa3zjup6brk77tdzq