Cultural Conditions for Motivation Level and Engagement of Employees
Kulturowe uwarunkowania poziomu motywacji i zaangażowania pracowników

Anna Wziątek-Staśko
2018 Marketing i Zarządzanie  
Kulturowe uwarunkowania poziomu motywacji i zaangażowania pracowników Kody JEL: M12, O15 Słowa kluczowe: kultura organizacyjna, motywacja, motywowanie, zaangażowanie Streszczenie: Problematyka dotycząca motywowania oraz zaangażowania pracowników nieustannie pozostaje niezmiernie ważna, inspirująca do wciąż nowych poszukiwań naukowych. W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki autorskich badań empirycznych poświęconych ocenie wpływu modelu kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa na deklarowany
more » ... przez pracowników poziom ich motywacji i zaangażowania. Uczestnikami badań było 664 polskich respondentów. Badanie statystycznie istotnych różnic pomiędzy zmiennymi przeprowadzono za pomocą testu chi-kwadrat niezależności Pearsona. Kluczową wartość dodaną prezentowanych rozważań stanowi wskazanie modelu kultury organizacyjnej, który determinuje najwyższy oraz najniższy poziom wymienionych wyżej kategorii badawczych, stanowiąc źródło cennych informacji dla pasjonatów nowoczesnego zarządzania. Wprowadzenie Kultura organizacyjna, motywacja i zaangażowanie pracowników to kategorie zajmujące bardzo ważne miejsce w kręgu rozważań prowadzonych przez wielu specjalistów, szczególnie zajmujących się problematyką zarządzania kapitałem ludzkim. Mimo licznych definicji wyżej wymienionych pojęć wciąż pozostaje wiele
doi:10.18276/miz.2018.51-39 fatcat:bd4gon4rofhdbexvxcfszfseri