Performance analysis of a new radial-axial flux machine with SMC cores and ferrite magnets

Chengcheng Liu, Youhua Wang, Gang Lei, Youguang Guo, Jianguo Zhu
2016 AIP Advances  
doi:10.1063/1.4973206 fatcat:5zl2odmqrrccdlbw5fidnbiaha