PSIHOLOGIE EDUCAŢIONALĂ PARTICULARITĂŢILE DEZVOLTĂRII PERCEPTIVE A ELEVILOR DIN CLASELE PRIMARE CU DIFICULTĂŢI DE ÎNVĂŢARE A LIMBAJULUI SCRIS THE PECULIARITIES OF THE PERCEPTUAL DEVELOPMENT OF PRIMARY SCHOOL PUPILS WITH LEARNING DIFFICULTIES IN WRITTEN LANGUAGE

Lucia Chitoroga
unpublished
Termeni-cheie: dificultăţi de învăţare a limbajului scris (DÎLS), per-cepţia relaţiilor spaţiale, orientarea spaţio-temporală, discriminarea identicului de simetric. Rezumat Articolul reprezintă un studiu comparativ care îşi propune să investigheze par-ticularităţile dezvoltării perceptive ale elevilor mici cu dificultăţi de învăţare a limba-jului scris (DÎLS) în raport cu cei fără dificultăţi de învăţare a acestui limbaj. Studiul a evidenţiat diferenţe statistic semnificative între cele două
more » ... e între cele două loturi la nivelul percepţiei configuraţiilor spaţiale, al fuzionării şi integrării factorului spaţial cu cel motric (func-ţia perceptiv-motorie), de asemenea, la nivelul maturităţii schemei corporale şi al ori-entării spaţio-temporale (discriminarea identicului de simetric în structurile grafice). Keywords: written language learning predicaments, perception of spatial relations, spatial and temporal orientation, discrimination of iden-tic symmetry. Abstract This article represents a comparative study, which aims to investigate the development of perceptual peculiarities of primary level children with written language learning predicaments(WLLP), compared to those without predicaments in learning the written language. The experimental research showed statistically significant differences between these two groups, at the level of spatial configurationsofpercepti-on, of fusion and integration of space factor with the mobile one (perceptive-mobile function), as well as, at the dimension of body scheme maturity and in spatial-temporal orientation (discrimination of identic symmetry in the graphic structures). Învăţarea şcolară este un proces complex, sistematic şi intensiv, care nu se realizează printr-un demers rec-tiliniu, ci presupune căderi şi reveniri continue, suscită elevului efort voluntar susţinut, elaborarea strategiilor rezolu-tive şi renunţarea la tentaţiile externe. Există posibilitatea apariţiei unor sin-cope, obstacole, oscilaţii în organizarea activităţii de învăţare, cu efecte negative asupra calităţii acesteia [4]. J. Bruner [1] le numeşte "blocaje
fatcat:h4xr57zzevhgzhsm7sms4d4rcq