Development of a flexible and stretchable tactile sensor array with two different structures for robotic hand application

Xiaozhi Wang, Tianbai Xu, Shurong Dong, Shijian Li, Liyang Yu, Wei Guo, Hao Jin, Jikui Luo, Zhaohui Wu, Jong Min King
2017 RSC Advances  
A flexible capacitance sensors array for robot hand application which could be used for objects distinction.
doi:10.1039/c7ra08605a fatcat:ecgsex7gqvcevpzpnsi54sunfa