INSTYTUCJA WOLNYCH OBSZARÓW CELNYCH W POLSKICH PORTACH MORSKICH

Hanna Klimek, Marta Wawrowska
2017 Współczesna Gospodarka Contemporary Economy   unpublished
Streszczenie Porty morskie, jako ważne elementy międzynarodowych i krajowych systemów transportowych, stanowią atrakcyjne miejsca dla prowadzenia różnorodnej działalności gospodarczej, związanej głównie z obsługą ładunków oraz przewożących je środków transportu (a także pasażerów). Od najdawniejszych czasów były też ośrodkami atrakcyj-nymi dla lokowania działalności handlowej. Instytucjami związanymi z realizacją funkcji handlowej portów są wolne obszary celne. Celem artykułu jest
more » ... ich jako miejsc szczególnie sprzyjających rozwojowi handlu międzynarodowego, oferujących liczne korzyści i udogodnienia, a w szczególności zaprezentowanie trzech tego typu obiektów od połowy lat 90. XX wieku nieprzerwanie funkcjonujących w polskich portach morskich. Słowa kluczowe: port morski, wolny obszar celny, cło Wstęp Porty morskie, jako ogniwa międzynarodowej sieci transportowej, są miejscami szczegól-nie dogodnymi do lokalizacji różnego rodzaju aktywności gospodarczej, zwłaszcza transporto-wej, handlowej, przemysłowej, logistycznej i innej usługowej. Wszystkie te rodzaje działalności wzajemnie się uzupełniają i dają możliwość tworzenia znacznej wartości dodanej, związanej z wszechstronną obsługą ładunków i przewożących je środków transportu, a także pasażerów, co wynika z realizacji podstawowego zadania wszystkich portów handlowych 1. Celem artykułu 1 H. Klimek, Porty morskie jako ogniwa lądowo-morskich łańcuchów transportowych oraz ich funkcje gospodar-cze, (w:) Porty morskie w perspektywie przestrzennej, ekonomicznej, transportowej, logistycznej i społecznej, red. H. Klimek, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016, s. 21.
fatcat:y7b4ezm3uzdy5o5h2jyqwthr4a