Some long-run properties of geophysical records

Benoit B. Mandelbrot, James R. Wallis
1969 Water Resources Research  
STELLINGEN Bij toepassing van spectraal analyse op hydrologische en meteorologische tijdreeksen wordt seizoenafhankelijkheid van auto-en kruiscorrelatiecoefficienten vaak onvoldoende onderkend. EFSTATHIOS L. BOURODIMOS and ABIOSE M. OGUNTUASE. Crossspectral analysis of rainfall and runoff for Raritan and Mullica River basins in New Jersey. Journal of Hydrology, 21, pp. 61-79, 1974. R. FROIDEVAUX et R. KRUMMENACHER. Analyse spectrale des precipitations et debits mensuels dans un bassin karstique
more » ... du Jura francais. Journal of Hydrology, 29, pp. 293-313, 1976. II Bij het genereren van gecorreleerde sprongen in het Karlsruhe model dient men uit te gaan van afhankelijke exponentiele variabelen. Pas daarna dient men een transformatie toe te passen. BERTOLD TREIBER and ERICH J. PLATE. A Stochastic Model for the Simulation of Daily Flows. Paper presented at the International Symposium and Workshops on the Application of Mathematical Models in Hydrology and Water Resources Systems-Bratislava 1975. Ill Bij hydrologische tijdreeksen in Nederland is er geen evidentie voor het verschijnsel van HURST. H. E. HURST. Methods of using long-term storage in reservoirs. IV Indien men met behulp van de empirische samenhang tussen (a) de onderlinge afstand tussen neerslagwaarnemingsstations en (b) de correlatie tussen neerslaghoeveelheden in dezelfde tijdvakken gemeten, een uitspraak wil doen over de variantie van het gebiedsgemiddelde of over de optimale dichtheid van het meetnet, is het meestal niet noodzakelijk een analyse met verschillende modellen uit te voeren. PH. TH. STOL. A contribution to theory and practice of nonlinear parameter optimization. Dissertatie Wageningen 1975, Stelling VI. I. RODRIGUEZ-ITURBE and J. M. MEJIA. The Design of Rainfall Networks in Time and Space. Water Resources Research, 10, pp. 713-728, 1974. R. L. BRAS and I. RODRIGUEZ-ITURBE. Rainfall-runoff as spatial stochastic processes: Data collection and synthesis. Massachusetts Institute of Technology, Dept. of Civil Engineering, Ralph M. Parsons Laboratory, Report No 196, January 1975. V Het model van MUSY en DUCKSTEIN ter bepaling van de optimale drainafstand en draindiepte richt zich te weinig op de oplossing van het praktische probleem. ANDRE MUSY and LUCIEN DUCKSTEIN. Bayesian Approach to Tile Drain Design.
doi:10.1029/wr005i002p00321 fatcat:hsmfhq334bclrducdxe6ihda7e