Threats to Economic Security of the Enterprise and Directions of Leveling in Terms of European Integration Processes
Діагностика загрози економічній безпеці підприємства й напрями їх нівелювання в умовах євроінтеграційних процесів

Olga Ivankiv
2016 Economic journal of Lesia Ukrainka Eastern European National University  
Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 40 УДК 65.012.12:33+658.0(477) Ольга Іванків 1 -кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економіки та безпеки підприємства Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Діагностика загрози економічній безпеці підприємства й напрями їх нівелювання в умовах євроінтеграційних процесів У статті досліджено систему економічної безпеки підприємств України та здійснено спробу пошуку
more » ... собів зниження загроз їхній діяльності в умовах євроінтеграції. Ідентифіковано можливі загрози економічній безпеці підприємств у процесі взаємодії з постачальниками, споживачами, конкурентами та органами державного управління. Запропоновано способи забезпечення економічної безпеки для підприємств щодо кожного суб'єкта взаємодії. Ключові слова: безпека, економічна безпека підприємства, ризики, загрози економічній безпеці підприємства, євроінтеграція. Постановка наукової проблеми та її значення. У сучасних умовах господарювання під час формування ринкової економіки, в умовах глобалізації ринку в цілому, євроінтеграційних процесів в Україні, а також у зв'язку з ослабленням системи тотального державного контролю за її станом значно зріс як кількісний, так і якісний стан загроз економічній безпеці підприємств України. На жаль, сучасні наукові економічні дослідження не дають цілісного уявлення про безпечний розвиток бізнесу. Зокрема, практично відсутнє уявлення про характер функціонування системи забезпечення економічної безпеки підприємства в умовах євроінтеграції та глобалізації бізнесу в цілому. Тому систематизація знань у цьому напрямі дасть змогу визначити комплексні економічні суперечності процесу забезпечення економічної безпеки підприємства та способи їх вирішення, а отримані результати -використовувати в теорії й практиці діяльності щодо нівелювання зовнішніх і внутрішніх загроз економічній безпеці підприємства. Нині проблема забезпечення економічної безпеки підприємства виходить на передній план, оскільки від її розв'язання залежить економічне зростання підприємства. Тому нормальне функціонування підприємств в сучасних умовах господарювання вимагає все кращого підходу в управлінні. Аналіз досліджень цієї проблеми. Вагома теоретико-методологічна база дослідження системи економічної безпеки держави -праці таких учених, як П. Друкер, К. Макконнелл, П. Самуельсон, А. Сміт, Й. Шумпетер та ін. Систему економічної безпеки розглянуто в наукових розвідках таких вітчизняних дослідників, як В. Андрійчук, О. Барановський, А. Гальчинський, Т. Клєбанова, О. Малиновська, А. Мокій, В. Мунтіян, Г. Пастернак-Таранушенко, В. Шлемко й ін. Проте, попри вагомий їхній доробок, існує об'єктивна потреба глибшого вивчення сутності системи економічної безпеки підприємств України, а також дослідження умов зменшення загроз діяльності вітчизняних підприємств в умовах євроінтеграційних процесів. Мета статті -розгляд системи економічної безпеки підприємств України та пошук способів зниження загроз їхній діяльності в умовах євроінтеграції. Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Безпосередньо під загрозою економічної безпеки підприємства ми розуміємо сукупність факторів та умов, що створюють небезпеку для нормального функціонування господарюючих суб'єктів відповідно до їхніх цілей і завдань. Сьогодні в літературі існує багато визначень зі схожим змістом: «загроза економічній безпеці підприємства», «загроза безпеці підприємництва», «загроза безпеці підприємства». Загрози стабільності й життєздатності підприємства залежно від джерела виникнення поділяють на об'єктивні та суб'єктивні. Об'єктивні виникають без участі і мимо волі підприємства або його працівників, незалежно від прийнятих рішень та дій керівників. Наприклад, стан фінансових й економічних відносин у країні та за кордоном, наукові відкриття, форс-мажорні обставини тощо. Їх потрібно розпізнавати й обов'язково враховувати в управлінських рішеннях. Суб'єктивні ж загрози породжені, зазвичай, навмисними або ненавмисними діями людей, а також різних органів та організацій, уключаючи, на жаль, нерідко державні, які за статусом зобов'язані сприяти економічній безпеці підприємства [5] . 1
doi:10.29038/2411-4014-2016-01-40-45 fatcat:vx3ty2zdxvflpbfkky2bo6sysy