Reflection of Barbie Culture on the games of children in the context of genderBarbie kültürünün toplumsal cinsiyet bağlamında çocuk oyunlarına yansımaları

Seval Ördek İnceoğlu, Yaşare Aktaş Arnas
2017 Journal of human sciences  
There are many studies conducted about Barbie dolls. However, it has not been investigated how these toys reflected on gender perceptions of children. That is this topic is still an issue of concern. On the other hand, games give crucial clues regarding making sense of children's worlds. Through this study, it was aimed to analyze the reflections of Barbie culture on children's dramatic game processes. The design of the study was case study one of qualitative research designs aiming to obtain
more » ... aiming to obtain information in depth. The participants consisted of seven children in 5-year class of a nursery school and prefer to play in dramatic game center during game time. The data of the study was collected by observations. Within data collection, the whole process was recorded as videos in order to minimize data loss. In total, video record of 280 minutes was obtained. The data was analyzed by content analysis method. It was found out that children frequently emphasized physical features playing with Barbies, besides they involved in gendered conversations. Moreover, it was revealed that Barbie culture increased the gendered utterances of children when handled in terms of gender. Our study is parallel to the results of limited number of studies regarding this matter.Extended English abstract is in the end of PDF (TURKISH) file.ÖzetBarbie bebeklere ilişkin olarak yapılmış bir çok araştırma bulunmaktadır. Ancak bu oyuncakların çocukların toplumsal cinsiyet algılarına nasıl yansıdıkları yeterince araştırılmamıştır. Yani bu konu halen merak konusudur. Oyunlar ise çocukların dünyalarının anlaşılmasında önemli ipuçları sunarlar. Bu çalışmada Barbie kültürünün çocukların dramatik oyun süreçlerine yansımalarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın yöntemini derinlemesine bilgi edinilmesini amaçlayan nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu bir anaokulundaki 5 yaş sınıfına devam eden ve oyun zamanında dramatik oyun merkezinde oynamayı tercih eden yedi çocuk oluşturmuştur. Çalışmada veriler gözlemler yoluyla elde edilmiştir. Veri toplama sürecinde, veri kaybını en aza indirmek için sürecin tamamı kamera kaydına alınmıştır. Toplamda yaklaşık 280 dakikalık kamera kaydı elde edilmiştir. Veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırmada çocukların Barbie'lerle oynadıkları sırada sıkça fiziksel özelliklere vurgu yaptıkları, ayrıca cinsiyetçi söylemlerde bulundukları belirlenmiştir. Ayrıca «toplumsal cinsiyet» bakımından ele alındığında Barbie kültürünün çocukların cinsiyetçi söylemlerini beslediği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmamız konuya ilişkin olarak yapılmış sınırlı sayıdaki çalışmanın sonuçlarıyla örtüşmektedir.
doi:10.14687/jhs.v14i4.4688 fatcat:4oudf56md5c7dhryciky47tjoa