Minimizing the infection density from patients' genitourinary tract at respiratory care wards

Hsiu o. Kuo, Tepei Tang, Chu Lian Nie, Yi Ting Li, Yuo Mei Wang, Liching Lee, Chi Yen Fan, Li Yun Huamg, Shu Chu Wang, Shu Feng Chang
2015 Journal of Microbiology, Immunology and Infection  
doi:10.1016/j.jmii.2015.02.239 fatcat:5ybq3h4sqjes3mcihp2djavpya