Patients with hypertension – influence of hypertension therapy on the impending dental surgical treatment

Alexander Georgiev, Miglena Balcheva
2020 Varnenski medicinski forum  
Катедра по консервативно зъболечение и орална патология, Факултет по дентална медицина, Медицински университет -Варна РЕЗЮМЕ Артериалната хипертония засяга голям брой от световната популация. Късното диагностициране, безсимптомното протичане и широкото й разпространение са причините лекарите по дентална медицина да са едни от първите, които се сблъскват със заболяването и неговите последствия. Важно е да бъдат взети под внимание специфичните медикаменти, които се използват по време на
more » ... време на денталното лечение, както и последиците от проведеното досега лечение върху болните, за да се увеличи процентът на успеваемост при болни с артериална хипертония. Целта на тази статия е да представи лесно приложими стратегии за лечение на болни с артериална хипертония от лекари по дентална медицина. Ключови думи: артериална хипертония, дентално лечение, антикоагуланти ABSTRACT Hypertension affects a large part of the world's population. Late diagnostics of the disease, asymptomatic course and its wide distribution are the reasons why dentists are among the first to face the disease and its consequences. It is very important to take into account the specific drugs used during dental treatment, and the effects of therapy applied so far on the patients, in order to increase the success rate of the dental treatment. The aim of the article is to reveal specific guidelines for dental treatment of patients with hypertension.
doi:10.14748/vmf.v9i2.6647 fatcat:6k4m45mtrnhgpleq6jhf2pa3km