ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА НЯКОИ СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ASSESSMENT OF THE ACTIVITY OF GENERAL PRACTITIONERS ABOUT SOME CARDIOVASCULAR DISEASES

Tihomira Zlatanova, Ralitsa Zlatanova-Velikova, Tsvetelina Petrova -Gotova, Nikolai Popov, Vihren Petkov
2013 Science & Technologies   unpublished
GPs in the country is the primary contact health insured patients with the healthcare system. Largely on their ability to solve the problems of patients depends on the workload of the next levels of the system. Work of GPs in the country is regulated by the National Framework Agreement and a number of laws and regulations governing the freedom of action with respect to various diseases. In this paper are presented and analyzed data from the National Health Insurance Fund for two chronic
more » ... scular diseases-hypertension and congestive heart failure in terms of trends in the dispensing of drugs, issuing directions for specialist and hospital admissions for 2008-2011 by GPs. The results show different trends for given conditions to those legal restrictions. Първият контакт на пациента със здравната система в България се осъществява чрез общопрактикуващият лекар. От дейността на първичната помощ да голяма степен зависи натовареността на следващите нива в системата на здравеопазването и овладяването на редица заболявания. У нас достъпът до извънболничен специалист се регулира посредством направления за специалист издавани от общопрактикуващите лекари. Пациентите се изпращат на специалист кардиолог /за разглежданите по-долу заболявания, които са предмет на нашето проучване-есенциална хипертония и застойна сърдечна недостатъчност/ при лош контрол на даденото хронично заболяване, а при диспансеризираните пациенти от ОПЛ /за есенциална хипертония/ по нормативни документи е задължителна консултация със специалист в рамките на календарната година [9]. Пациентите със застойна сърдечна недостатъчност се диспансеризират и наблюдават от кардиолог. Тяхното лечение трябва задължително да бъде назначено от кардиолог, след което лекарствата отпускани с намаление се изписват и тяхното състояние се следи ежемесечно от общопрактикуващия лекар. Следователно една от причините за увеличеният брои на издадените направления за кардиолог за разгледаните заболявания се дължи на нормативните изисквания, а не на лошият контрол на тези заболявания от общопрактикуващите лекари. Разгледани са тенденциите в хоспитализациите само по повод на изострена сърдечна недостатъчност, защото в клиничните пътеки, по които се приемат пациенти за болнично лечение няма пътека за неконтролирана артериална хипертония и по тази причина пациентите и при двете анализирани заболявания се приемат в болница само по посочената клинична пътека.
fatcat:g64qvzpbyfbz5ano76fjjfbzgu