OTEL İŞLETMELERİNDE İÇSEL PAZARLAMANIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ (ANTALYA ÖRNEĞİ)

Neslihan Kan Sönmez, Necdet Hacıoğlu
2019 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi  
Öz Bu araştırma, otel işletmelerinin içsel pazarlama uygulamalarını kullanma düzeylerinin çalışanların örgütsel bağlılıkları üzerindeki etkisini saptamayı amaçlamaktadır. Bu genel amaç doğrultusunda araştırmada, içsel pazarlama uygulamaları ölçeği ve alt boyutları olan "gelişim", "ödül" ve "vizyon" boyutları ile örgütsel bağlılık ölçeği ve alt boyutları olan "duygusal", "normatif" ve "devam" bağlılığı arasındaki ilişkiler tespit edilmiştir. Araştırmada veri toplama tekniği olarak kullanılan
more » ... t, örneklem grubunu oluşturan 862 beş yıldızlı otel işletmesi çalışanına uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde betimsel istatistiklerin yanı sıra t testi, varyans analizi, korelasyon ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre; otel işletmelerinin içsel pazarlama uygulamalarını kullanma düzeyi ile çalışanların örgütsel bağlılıkları arasında pozitif yönlü ve çok kuvvetli bir ilişki bulunmaktadır. Otel işletmelerinde içsel pazarlama uygulamaları alt boyutlarının da örgütsel bağlılık üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmaktadır. En güçlü etki "ödül" boyutunda iken bunu "gelişim" boyutu izlemekte ve en düşük etkiye sahip değişken ise "vizyon" boyutu olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca otel işletmelerinde içsel pazarlama uygulamaları ile örgütsel bağlılığın alt boyutları arasında pozitif yönlü çok kuvvetli ve kuvvetli ilişkiler bulunmaktadır. En güçlü ilişki "duygusal bağlılık" boyutunda iken, bunu "normatif bağlılık" boyutu izlemekte ve en düşük ilişki ise "devam bağlılığı" boyutunda belirlenmektedir. Abstract This research aims to determine the level of use of internal marketing practices of hotel enterprises the effect of employees on organizational commitment. Also, in the research, it is intended to detect the relationships between internal marketing practices scale and "development", "award" and "vision" dimensions which are its sub-dimensions and organizational commitment scale and "affective", "normative" and "continuance" commitment which are its sub dimensions. In the research, the questionnaire, which was used as data collection technique, was applied to 862 five-star hotel staff who formed the sample group. In addition to descriptive statistics, t test, variance analysis, correlation and regression analysis were used to analyze the data. According to results; there is a positive and strong relationship between the level of use of internal marketing practices and the organizational commitment of employees. The sub-dimensions of internal marketing practices also have a significant effect on organizational commitment. While the strongest effect is the "award" dimension, the variable with the lowest effect emerges as the "vision" dimension. In addition, there are strong positive relationships between internal marketing practices and sub-dimensions of organizational commitment. While the strongest relationship is in the dimension of "affective commitment", the lowest relationship is determined in the dimension of "continuance commitment". * Bu çalışma, ilk yazarın doktora tezinin bir bölümünden özetlenmiştir.
doi:10.32709/akusosbil.509675 fatcat:bl6zsop7srhi3al2jzjilp7xzu