PARAŞKEV HACİEV'İN "TEMEL MÜZİK TEORİSİ" KİTABININ İNCELENMESİ

Yusuf ÇETİNKAYA
2022 Uluslararası anadolu sosyal bilimler dergisi  
Belirli bir alana özgü öğretim sürecinde en çok kullanılan yardımcı materyallerden biri olan kitaplar, bütün eğitimciler ve öğrenciler için olduğu gibi müzik eğitimcileri ve bu alanda öğrenim gören öğrenciler için de derslere ilişkin bilgilerin pekiştirilmesi ve zenginleştirilmesi noktasında önemli ve oldukça işe yarar araçlar olarak görülmektedir. Müzik eğitiminin en önemli aşamalarından biri olan temel müzik teorisi alanında yayınlanan kitaplar da, örgün ve yaygın müzik eğitiminin verildiği
more » ... tamlarda, hem eğitimcilerin öğretim sürecinde belirli bir düzeni takip etmelerine hem de öğrencilerin neleri öğreneceklerini planlı bir şekilde görebilmelerine imkân sağladıkları için müzik eğitiminde önemli konuma sahip araçlardır. Eğitimci ve öğrencilerin, derslerde işlenecek olan konuların her aşamasını görebilmeleri, dersin ihtiyaçlarını belirleyebilmeleri ve bu ihtiyaçlara çözüm olabilecek en doğru eşleştirmeyi yapabilmeleri ise kitap incelemeleriyle mümkün olmaktadır. Bu bağlamda kitaplar başta olmak üzere, ders materyallerinin inceleme ve değerlendirmelerinin yapılarak zayıf ve kuvvetli yönlerinin ortaya konulmasının, ilgili dersin verimli bir şekilde yürütülebilmesine önemli oranda katkı sağladığı söylenebilir. Bu çalışmada, müzik bilimine teorisyen ve besteci yönüyle önemli katkılarda bulunan Bulgar müzik insanı Paraşkev Haciev'in yazmış olduğu "Temel Müzik Teorisi" adlı kitabın; okunabilirliği, düzeni-tasarımı ve içeriği olmak üzere üç ana tema altında incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme yöntemi ile yürütülmüştür. Verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre, Paraşkev Haciev'in yazmış olduğu "Temel Müzik Teorisi" adlı kitabın; okunabilirlik, düzen-tasarım ve içerik yönüyle; eğitim hedeflerine uygun olduğu ve nitelikli bir bilimsel yayında olması beklenen öncelikli kriterleri karşıladığını söylemek mümkündür.
doi:10.47525/ulasbid.1088092 fatcat:zaqgkawbdvcrvnqsihqks6yuau