METHODOLOGICAL APPROACHES TO FORMATION OF READYNESS OF FUTURE TEACHERS OF PHYSICAL CULTURE TO THE ORGANIZATION OF SPORTS AND MASS EVENTS

V.O. Kyselov
2020 Innovate Pedagogy  
 ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ 145  ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ Постановка проблеми в загальному вигляді. Глобалізаційні процеси й розвиток інформаційних технологій впливають на організацію суспільного виробництва та його пріоритети, знижується вага фізичної праці, посилюється запит на інтелект і творчість, а також на здоровий спосіб життя. Сьогодні популярними стають такі суспільні інституції, як центри здоров'я та спорт-клуби, функціонування яких орієнтоване більшою
more » ... нтоване більшою мірою на підтримку, зміцнення й відновлення фізичного здоров'я населення через залучення до масового спорту, групових занять руховою активністю або ж спортивно-масових заходів. Зазначене актуалізує потребу якісної підготовки майбутніх учителів фізичної культури, які здатні розробити відповідні програми спортивних заходів на основі раціональної організації активності кожного. Разом із тим карантинні заходи, які обмеж-
doi:10.32843/2663-6085/2020/29-1.29 fatcat:6o33yyadu5ah5jsq762uq6yoga