Metabolic syndrome is associated with and predicted by resting heart rate: a cross-sectional and longitudinal study

Xiongjing Jiang, Xiaoxue Liu, Shouling Wu, Gus Q Zhang, Meng Peng, Yuntao Wu, Xiaoming Zheng, Chunyu Ruan, Weiguo Zhang
2014 Heart  
doi:10.1136/heartjnl-2014-305685 pmid:25179964 fatcat:axqoqwl3bbg7vjbdpc2sg4bfgu