İŞ DOYUMU DENETİMLİ SERBESTLİK ŞUBELERİNDE ÇALIŞAN PERSONEL ÖRNEĞİ

Görkem TUNCER, M. Nafiz DURU
2013 İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi  
Araştırmamızın amacı; insanların sahip olduğu özellikler ile iş doyumu arasında ilişki olup olmadığını incelemektir. Araştırmanın örneklemini; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Mersin, Balıkesir illerinde bulunan denetimli serbestlik şubelerinde çalışan 142 denetleme memuru ve 78 denetim görevlisi oluşturmuştur. Araştırma Türk Denetimli Serbestlik şubelerinde görev yapmakta olan denetim görevlileri ve denetleme memurlarının iş doyumunu inceleyen ilk araştırma olma özelliğini taşımaktadır.
more » ... taşımaktadır. Araştırmada kullandığımız ölçek, "Minnesota İş Doyumu Envanteri" dir. Bu ölçek çalışanların iş doyumu düzeylerini belirlemek amacıyla 1967 yılında Weiss, Dawis, England ve Lofquist tarafından geliştirilmiştir. 1985 yılında Aslı Baycan tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir. 100 soruluk uzun formu ve 20 soruluk kısa formu bulunmaktadır. Araştırmada denetimli serbestlik personelinin kişisel bilgilerini saptamak amacıyla "Kişisel Bilgi Formu"nu kullanılmıştır. Araştırma sonucunca, Minnesota genel iş doyumu, içsel iş doyumu ve dışsal iş doyumu ortalama puanları karşılaştırıldığında; pozisyona (denetleme memuru-denetim görevlisi olma durumuna) göre, eğitim düzeyine göre, şubedeki çalışan sayısının yeterli/yetersiz algısına göre ve personelin işine olan sevgisinin derecesine göre iş doyumu alt ölçekleri arasında anlamlı fark saptanmıştır.
doaj:7a8269d98afc4fc28bb4552dc7adf64c fatcat:so4w3ey33rg63l6fip3huvilei