Интертекстуалност у драмама Александра Поповића - 20 година од смрти Александра Поповића (1929‒1996)

Гордана Тодорић
2017 АГОН  
Термин интертекстуалностдатира из године 1968. када га јеу вела Ју лија Кристева,ослањајући се на Бахтиновуко н ц е п ц и ј у "р е ч и" укњижевности, у складу с којомона више није била мртва тачкау простору смисла, већ се пока-зивала као "преклапање тексту-алних површина" и која јеобелодањивала своју дијалошкуструктуру" (Бужињска, Марков-ски 2009: 363).
doi:10.7251/agn1607031t fatcat:dqc6kjjq4rhbxn753s5xqydvem