Car Sharing in Poland – The Perspective of Operators and Cities in the First Comparative Research Study

Grzegorz Tchorek, Faculty of Management, University of Warsaw, Filip Targowski, Paweł Krzewicki, Waldemar Kozioł, Stefan Wójtowicz, Faculty of Management, University of Warsaw, Faculty of Management, University of Warsaw, Faculty of Management, University of Warsaw, Faculty of Management, University of Warsaw
2019 Studia i Materiały Wydziału Zarządzania UW  
The main goal of the paper is to assess the awareness and understanding of the so-called shared mobility among the representatives of car sharing operators and cities in one of the first studies on this issue undertaken in Poland. We asked two groups of stakeholders in Polandcar sharing operators (7 companies) and cities (19 entities) -about the current state and the future of shared mobility. Research was conducted using web questionnaires between January and April 2018. The main observations
more » ... re as follows. Firstly, public transport is one of the main areas determining citizens' quality of life, and Polish cities seem to realize it. While the Smart City concept and smart mobility are at an early stage of development, city authorities search for optimal solutions increasing the quality of public transport, including experimentation with shared mobility and car sharing. Secondly, the car sharing market in Poland is relatively young and, taking into consideration data from more developed car sharing markets (e.g. Germany), we can expect that it will grow rapidly in the next years. Many entities from different backgrounds (energy companies, car rental companies, municipal authorities) are entering the Polish shared mobility market. Thirdly, the critical factors which will be decisive for the future development of the car sharing market are: a) close cooperation between cities and operators to make different forms of shared mobility and their accessibility more complementary, b) availability of parking spaces dedicated to car sharing services. Carsharing w Polsce -perspektywa operatorów i miast w pierwszym badaniu porównawczym G ównym celem artyku u jest ocena wiadomo ci i zrozumienia idei tzw. mobilno ci wspódzielonej w ród przedstawicieli operatorów carsharingu i miast w jednym z pierwszych bada Studia i Materia y, 2/2018 (29), cz. 2: 47-63 ISSN 1733-9758, © Wydzia Zarz dzania UW https://doi.org/10.7172/1733-9758.2018.29.5 Studia i Materia y 2/2018 (29), cz. 2 w Polsce. Zapytali my dwie grupy interesariuszy -operatorów carsharingu (7 firm) i przedstawicieli miast (19 podmiotów) -o obecny stan i przysz o mobilno ci wspó dzielonej. Badania ankietowe przeprowadzono za pomoc kwestionariuszy internetowych mi dzy styczniem a kwietniem 2018 r. G ówne obserwacje s nast puj ce. Po pierwsze, transport publiczny jest jednym z podstawowych obszarów decyduj cych o jako ci ycia obywateli, a polskie miasta zdaj sobie z tego spraw . Podczas gdy koncepcja Smart City i inteligentna mobilno s na wczesnym etapie rozwoju, w adze miasta szukaj optymalnych rozwi za podnosz cych jako transportu publicznego, w tym eksperymentuj z mobilno ci wspó dzielon i carsharingiem. Po drugie, rynek carsharingu w Polsce jest stosunkowo m ody, a bior c pod uwag dane z bardziej rozwini tych rynków (np. z Niemiec), mo emy spodziewa si szybkiego jego wzrostu w kolejnych latach. Wiele podmiotów z ró nych rodowisk (firmy energetyczne, wypo yczalnie samochodów, w adze miejskie) wkracza na rynek mobilno ci wspó dzielonej. Po trzecie, kluczowymi czynnikami decyduj cymi o przysz ym rozwoju rynku carsharingu b d : a) cis a wspó praca mi dzy miastami i operatorami w celu uzupe nienia ró nych form wspólnej mobilno ci i zapewnienia ich dost pno ci; b) dost pno miejsc parkingowych przeznaczonych dla samochodów wspó dzielonych. S owa kluczowe: mobilno wspó dzielona, carsharing, elektromobilno , inteligentne miasto, ekonomia wspó dzielenia. Nades any: 07.06.18 | Zaakceptowany do druku: 13.09.18 JEL: D1, R40, R50, Q50
doi:10.7172/1733-9758.2018.29.5 fatcat:scvy4im2ofb2hoponn4djbffb4