Daxx regulates mitotic progression and prostate cancer predisposition

Pak Shing Kwan, Chi Chiu Lau, Yung Tuen Chiu, Cornelia Man, Ji Liu, Kai Dun Tang, Yong Chuan Wong, Ming-Tat Ling
2012 Carcinogenesis  
Princess Alexandra Hospital, Level 3 R wing, 199 Ipswich Rd, Brisbane QLD 4120 Fax: 61 7 3176 7855. Tel.: 61 7 3138 6000.
doi:10.1093/carcin/bgs391 pmid:23239745 fatcat:er7o53cmwnbc7i544zttt5u5gq