بررسی وضعیت خستگی هیجانی و هراس اجتماعی ناشی از شیوع ویروس کویید-19 در میان ورزشکاران حرفه ای (نمونه موردی: رشته دو و میدانی)

مهدی محبوبی جوقان, روح الله عسگری, کبریا اقبالی, صدیقه افلاطون
2020 Muṭāli̒āt-i ravān/shināsī-i varzishī  
ژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت خستگی هیجانی و هراس ­اجتماعی ناشی از شیوع ویروس کویید-19 در میان ورزشکاران حرفه ­ای (نمونة موردی: رشتة دو و میدانی) انجام گردید. روش پژوهش توصیفی و جامعة آماری شامل تمامی ورزشکاران حرفه ­ای دو و میدانی زن و مرد ایران در ردة سنی بزرگسالان بود. ابزار پژوهش شامل دو پرسش­نامة خستگیهیجانی چن و همکاران (2019) و هراس­ اجتماعی کانور و همکاران (2000) بود. روایی این پرسش­ نامه با بررسی نظرات خبرگان و پایایی این پرسش­نامه با توجه به محاسبة آلفای کرونباخ مورد بررسی و تأیید قرار
more » ... بررسی و تأیید قرار گرفت. نتایج نشان داد میزان خستگی هیجانی ناشی از شیوع ویروس کویید-19 در میان نمونه­ های پژوهش در وضعیت بالا قرار دارد (41/3= نمرة کلی). نتایج همچنین نشان داد میزان هراس­ اجتماعی ناشی از ویروس کویید-19 در نمونه ­های پژوهش در وضعیت هراس ­اجتماعی شدید قرار دارد (2/53=نمره کلی). نتایج همچنین نشان داد بین وضعیت خستگی هیجانی و هراس ­اجتماعی ناشی از شیوع ویروس کویید-19 پیرامون ویژگی ­های جمعیت شناختی تفاوت معناداری وجود دارد.
doi:10.22089/spsyj.2020.9160.1992 doaj:e7f59b160e8b44dcb2a540364e707eb4 fatcat:zqihlm65dvcxhjhgakst3mzpka