Influence of chronic postnatal stress on pro- and antioxidant system and changes of autonomic balance of cardiac rhythm in rats
Вплив хронічного постнатального стресу на стан про- і антиоксидантної системи та зміни автономного балансу серцевого ритму у щурів

O.V. DENEFIL, І.R. МІTS
2017 Fìzìologìčnij žurnal  
Досліджували вплив хронічного постнатального стресу на зміни автономної регуляції серцевим ритмом, стан про-і антиоксидантної системи на 20 білих безпорідних статевозрілих щурах-самцях та 24 самицях віком 3 міс. Виявлено, що у самців він викликав компенсаторне зниження регуляторного впливу симпатичного відділу автономної нервової системи на синоатріальний вузол серця (мода зростала на 12,2 %), також зміну автоматизму (зменшувалася частота серцевих скорочень на 14,9 %) та провідність (зростали
more » ... ивалості інтервалів P-Q на 30,24 % і Q-Tc на 7,78 %), у самицьпідвищення реполяризації шлуночків (зростала амплітуда зубця Т на 39,4 %). У серці щурів обох статей інтенсифікувалися процеси пероксидації ліпідів та зростала активність ферментної ланки антиоксидантного захисту, особливо у самців (підвищувалась активність супероксиддисмутази у 18 разів, каталази у 2,9 раза), а також активувалася ферментна ланка антиоксидантної системи в крові (зростав вміст церулоплазміну в 1,5 раза, пероксидазна активність збільшувалася у 15,9 раза). Отже, хронічний постнатальний стрес викликав зміни автономної регуляції серцевим ритмом, про-і антиоксидантної систем більше виражені у самців. Ключові слова: щури; стрес; стать; серце; ЕКГ; автономна регуляція; перекисне окиснення ліпідів; антиоксидантна система.
doi:10.15407/fz63.06.084 fatcat:yxqrypvsvzgh5ncfxrxgtvobaa