Veiksmažodžių frazeologinių tipo to make + daiktavardis junginių ir vienažodinio veiksmažodžio semantiniai santykiai

D. Širvinskaitė
1961 Knygotyra  
U1rruvos TSR A.UKS'rŲJŲ MOKYKLŲ MOKSLO DARBAI, KALBOTYRA, III, 1961 VEIKSMAZODINIŲ FRAZEOLOGINIŲ TIPO TO MAKE+ +DAIKTAVARDIS JUNGINIŲ IR VIENAZODINIO VEIKSMAZODZIO SEMANTINIAI SANTYKIAI D. SIRVINSKAIT:l! Dabartinėje anglų kalboje labai paplitę frazeologiniai junginiai, kurie susideda iš dviejų komponentų -tranzityvinio veiksmažodžio ir daiktavardžio, reiškiančio veiksmą, būseną, veiksmo rezultatą ir pan. Semantiniu požiūriu veiksmažodis yra antraeilis, o semantinis viso junginio pagrindas yra
more » ... nio pagrindas yra daiktavardis. Labai didelę tokių frazeologinių junginių dali sudaro junginiai, kurių veiksmažodini:; komponentas yra to make, pvz., to make a promise, to make an answer ir pan. Dažniausiai šalia šitokio tipo veiksmažodžių frazeologinių junginių dabartinėje anglų kalboje lygiagrečiai egzistuoja ir veiksmažodis, kuris yra etimologiškai giminingas frazeologinio junginio daiktavardiniam komponentui, pvz.: to make a rush -to rush to make an inquiry -to inquire. Kyla klausimas, koks yra semantinis ryšys tarp šių dviejų leksinių vienetų. Tarybinėje anglistikoje tuo klausimu yra ivairių nuomonių. Vieni kalbininkai frazeologinius junginius ir jiems etimologiškai giminingus veiksmažodžitls laiko ekvivalentais. Tokios nuomonės laikosi A. Kumačiova šiam klausimui skirtame darbe·. Nagrinėdama tokių junginių ir veiksmažodžių skirtumus, A. Kumačiova daro išvadą, kad "junginys ir veiksmažodis savo reikšme yra lygiaverčiai, jei daiktavardis, ieinąs i jungini, neturi patikslinančio pažyminio. Tokiu atveju jie gali būti pakeičiami vieni kitais"2. • A. KYMIlusa. AarnHACKHe ""paseOnOrHqecKHe rnarOJlbH .. e COQeT8HHR, H"elOIUHe .9KBHBaneHT -OAHOCnOBHyil; rnaron. n., 1953. • Ten pal, 8 psl.
doaj:b63c72b389d540dea6bbe43973e0ec5c fatcat:n5dofwuccbekpaochp4azvdi3q