Prężność u młodzieży z placówek resocjalizacyjnych i szkół ponadpodstawowych – analiza porównawcza

Irena Mudrecka
2021 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska sectio J Paedagogia-Psychologia  
<p>Prężność, rozumiana jako właściwość jednostki, która decyduje o umiejętności skutecznego radzenia sobie w sytuacjach trudnych, jest zasobem osobistym sprzyjającym procesowi pozytywnej adaptacji do warunków środowiskowych. Celem przeprowadzonych badań było rozpoznanie prężności nieletnich umieszczonych w placówkach resocjalizacyjnych w porównaniu z prężnością młodzieży nieskonfliktowanej z prawem. W badaniach zastosowano Skalę Pomiaru Prężności autorstwa Niny Ogińskiej-Bulik i Zygfryda
more » ... k i Zygfryda Juczyńskiego. Uzyskane wyniki badań potwierdzają, że nieletni charakteryzują się niższym nasileniem prężności niż młodzież ze szkół ponadpodstawowych, zwłaszcza w zakresie dwóch czynników: poczucia humoru i otwartości na nowe doświadczenia oraz kompetencji osobistych i tolerancji negatywnego afektu.</p>
doi:10.17951/j.2020.33.4.249-262 fatcat:7eek52dlenc77h3yfv74n47prq