Modern problems of degradation of soils – trophical aspect
Сучасні проблеми деградації грунтів – трофічний аспект

S. Veremeenko, The National University of Water and Environmental Engineering, L. Semenko, Institute of Water Problems and Land Reclamation NAAS
2019 Scientific Horizons  
1 Національний університет водного господарства та природокористування вул. Соборна, 11, м. Рівне, 33000, Україна 2 Інститут водних проблем і меліорації НААН вул. Васильківська, 37, м. Київ, 03022, Україна В сучасних ринкових умовах, що сформувалися, відбувається достатньо активне нарощування об'ємів виробництва продукції рослинництва. Це здійснюється на тлі значних структурних змін в аграрному секторі, що супроводжуються запровадженням сучасних інтенсивних технологій з використанням нових
more » ... в та гібридів, часто закордонної селекції. Такі суттєві зміни в рослинництві, на наш погляд, не супроводжуються належним моніторингом зміни агроекологічного стану ґрунтів. Проведено аналіз змін різних складових колообігу поживних елементів для орних угідь, починаючи з 1990 року по даний час. Проаналізовано зміни, які відбулися із застосуванням головних видів агрохімікатів, зокрема внесення поживних елементів із мінеральними та органічними добривами, застосування меліорантів для проведення хімічних меліорацій кислих ґрунтів. Показано динаміку, що спостерігалась із внесенням макроелементів з добривами за роки незалежності та як це вплинуло на продуктивність землеробства та баланс поживних елементів і гумусу в орних ґрунтах. Результати аналізу засвідчили, що у середині 90-х років та протягом першого десятиліття поточного століття сформувався стійкий дефіцит макроелементів для орних ґрунтів, обумовлений значним перевищенням об'ємів відчуженням поживних елементів з товарною частиною врожаю з полів у порівнянні із кількістю поживних елементів, що вносяться з добривами. Спостерігається дисбаланс між окремими видами макродобрив. Біля 70% усіх мінеральних добрив складають азотні добрива. Поступова інтенсифікація виробництва в землеробстві, яка супроводжується ростом урожайності основних сільськогосподарських культур, а отже і збільшенням виносу поживних елементів, не компенсується повною мірою внесенням добрив. Аналіз сучасного стану, що сформувався із балансом поживних елементів та гумусу в ґрунтах сільськогосподарського використання, засвідчив, що наразі формування урожаїв сільськогосподарських культур значною мірою відбувається за рахунок витрачання існуючого потенціалу ґрунтової родючості. Динаміка основних агрохімічних показників, вмісту гумусу засвідчує що відбувається поступове погіршення основних агроекологічних характеристик орних ґрунтів. Незбалансованість за поживними елементами, органічною речовиною в ґрунтах призводить до посилення деградації ґрунтового покриву та на перспективу ставить під сумнів можливість реалізації подальшого нарощування виробництва продукції рослинництва, а також є серйозною загрозою стійкого розвитку аграрного сектора. Ключові слова: деградація ґрунтів, родючість ґрунту, внесення добрив, баланс гумусу, баланс поживних елементів, огляд.
doi:10.33249/2663-2144-2019-74-1-69-75 fatcat:avckeb2zgngs5ar6w3c24iu464