TYPOLOGIE UŽIVATELŮ: SOCIÁLNÍ SÍTĚ A KNIHOVNY Typology of users: social networks and libraries

Štěpánka Tůmová, Recenzenti, Mgr Marek, Vetchý Mgr, Juráš
unpublished
Abstrakt: Cílem práce knihovníka a informačního pracovníka má být uspokojení informačních potřeb čtenářů a uživatelů knihovny. Metodika práce se čtenářem závisí na jeho příslušnosti k určité kategorii. Kategorizace čtenářů je dlouho známa a existuje k ní relevantní literatura. Naopak typologie uživatelů sociálních sítí není zatím pevně vymezena, nehledě na to, že nejsou pevně stanoveny postupy práce s uživatelem. Srovnání kategorizace uživatelů knihovny a typologie uživatelů sociálních sítí
more » ... vá zvláštního významu právě nyní. V době, kdy zaznamenáváme rozvoj sociálních sítí a vzrůst zájmu o jejich využití v propagaci a marketingu organizací. Existuje mnoho iniciativ, které si kladou za cíl informace o uživatelích sociálních sítí shromažďovat a využívat. Proto je třeba tyto informace setřídit, sjednotit a následně využit v knihovnách. Volbu formy a metody práce s uživateli v knihovně i práce s uživateli sociálních sítí ovlivňuje celková vyspělost a úroveň člověka jako jedince v kulturní společnosti. Lidé, kteří nejsou součástí sociálních sítí, se mohou cítit méněcenní nebo dokonce handicapovaní svou "neúčastí" a takto mohou být uživateli sociálních médií vnímáni. Průnik uživatelů knihovny a uživatelů sociálních sítí tvoří významnou skupinu uživatelů, na kterou je třeba se zaměřit, vzhledem k lepšímu uspokojení jejich informačních potřeb. Je třeba propojit kategorizaci čtenářů knihovny s typologií uživatelů sociálních sítí, abychom mohli lépe pochopit informační potřeby, problémy a zájmy uživatelů. Článek vychází ze současných významných typologií uživatelů webu, internetu, sociálních médií i sociálních sítí, např. z typologie dle studie Digital Life nebo z typologie vytvořené agenturou Forrester Research (Social Media Census), která se zabývá výzkumem uživatelů sociálních sítí. Příspěvek se dále opírá např. o výzkumy britsko-amerického týmu pod vedením D. Whita a další materiály. Při porovnávání typologií je nutné brát ohled také na to, že uživatelé sociálních sítí stárnou a jejich potřeby se mění. Cílem mého článku bylo zmapovat jednotlivé předložené typologie uživatelů sociálních sítí i kategorizaci uživatelů knihoven a pokusit se je sjednotit. Důsledkem je potřeba vypracování nové typologie pro uživatele knihovny. Stávající kategorizace uživatelů knihovny vyhovují v tradičním (papírovém) prostředí, ale již méně v prostředí elektronickém. Nová typologie by měla zohledňovat potřeby zejména uživatelů typu "rezident". Z příspěvku jsem vytvořila sondu do literatury a "nástřel" nové typologie uživatelů. Klíčová slova: Knihovny-sociální média-sociální sítě-typologie uživatelů-informační potřeby-informační a komunikační technologie-web Klíčová slova: Knihovny, sociální média, sociální sítě, typologie uživatelů, informační potřeby, informační a komunikační technologie, web 62
fatcat:shudzjlac5fz3gm4pawd4fmysq