Compressive focused beamforming based on vector sensor array

Shi Jie, Yang De-Sen, Shi Sheng-Guo, Hu Bo, Zhu Zhong-Rui
2016 Wuli xuebao  
Broadband target beam-space transformation in generalized likelihood ratio test using acoustic vector sensor array
doi:10.7498/aps.65.024302 fatcat:qhmz65ovx5batd6ae3upbeufmu