Can Two-Port Hand Assisted Laparoscopic Appendectomy be a Good Alternative to Open and Three Port Appendectomies?

Turgut Dönmez, Oğuzhan Sunamak, Adnan Hut, Muzaffer Akıncı, Ahmet Kocakuşak, Hüseyin Avaroğlu, Doğan Yıldırım, Sina Ferahman
2016 Haseki Tıp Bülteni  
Aim: Laparoscopic appendectomy has been performed in increasing numbers since it was first described in 1980. Nowadays, it is being performed by using the three-, two-and single-port methods. We performed two-port hand-assisted laparoscopic appendectomies and reported our prospective results. Methods: Forty consecutive patients (27 males and 13 females) with acute appendicitis according to physical examination and ultrasonography findings were operated on with two-port handassisted laparoscopic
more » ... sisted laparoscopic appendectomy by the same surgeon between 2011 and 2015. Five-mm (subumbilical) trocar for endoscopy and 10-mm (McBurney) trocar were used to perform appendectomy. The appendix was taken out through the lumen of the 10-mm trocar and ligated extracorporeally and appendectomy was completed extracorporeally. If necessary, another 5-mm trocar was also placed at the left lower quadrant in difficult cases and appendectomy was completed in the same way as described. Results : The mean duration of the surgical procedure was 23.175 minutes and the mean duration of the whole operation was 41.3 minutes. All the patients except for one were discharged on the first postoperative day. A third port was necessary in 8 (8/40) cases. The mean hospitalization time was 1.075 days. Amaç: Laparoskopik apendektomi tarif edildiği 1980 tarihinden beri artan sıklıkta uygulanmaktadır. Günümüzde olgularda; üç, iki ve tek portlu metodlar kullanılmaktadır. Genel cerrahi kliniğimizde çift port laparoskopi yardımlı apendektomi yaptığımız olgulardan elde ettiğimiz prospektif veriler sunuldu. Yöntemler:Acil servisimize fizik muayene ve ultrasonografi sonuçlarına göre akut apandisit tanısı ile ardışık başvuran 40 hasta (27 erkek ve 13 kadın) çift port el yardımlı laparoskopik apendektomi metodu ile aynı cerrah tarafından 2011-2015 tarihleri arasında ameliyat edildi. Endoskopi için 5 mm (subumblikal) ve apendektomi için 10 mm (McBurney) çalışma trokarları kullanıldı. Apendix 10 mm trokar içinden çıkarılıp batın dışında bağlandı ve kesildi. Gerektiğinde zor olgularda 5 mm'lik bir trokar da sol alt kadrandan girilerek apendektomi aynı şekilde gerçekleştirildi. Bulgular: Ortalama cerrahi girişim süresi 23,175 dakika, tüm prosedürün süresi ise 41,3 dakika idi. Bir kişi hariç hastaların tamamı ameliyat sonrası birinci gün taburcu edildi. Üçüncü port gerekliliği 8 (8/40) olguda oluştu. Ortalama hastanede kalış süresi ise 1,075 gün idi. Sonuç: Çift port laparoskopi yardımlı apendektomi tekniği hem açık, hem de laparoskopik ameliyatların avantajlarını ihtiva etmekte olup Öz Abs tract
doi:10.4274/haseki.2975 fatcat:gytbu6rg3jc4nnmaeii47d55eq