Begroeting

P. Moenaert
1995 Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis  
G each te organisatoren van het G en ootsch ap vo or G esch ied en is, iniatiefnem ers van het H avenbestuur, vertegenw oordigers van de A m b a ssad e van P ortugal en van de m arin e-academ ieën v an P ortugal en B e lg ië , geach te sp rekers en toehoorders.
doi:10.21825/hvgg.v132i3.4671 fatcat:kiveg3ga6fce3kw6rkazsufxhi