Definition, classification and diagnosis of chronic venous insufficiency – part II

Jarosław Kasperczak, Mariola Ropacka-Lesiak, Grzegorz Bręborowicz
2013 Ginekologia Polska  
Streszczenie Niewydolność żylną można zdefiniować w skrócie, jako utrwalone zaburzenie odpływu krwi żylnej z kończyn. Rozbudowując tę definicję można dodać, że jest spowodowana nieprawidłowym działaniem układu żylnego, związanym z niewydolnością zastawek żylnych lub bez niej i może dotyczyć układu żylnego kończyn dolnych powierzchownego, głębokiego lub obu tych układów. Skala CEAP, obejmująca aspekt kliniczny, etiologiczny, anatomiczny i patofizjologiczny znalazła zastosowanie w ocenie
more » ... ości żylnej. Klasyfikacja kliniczna obejmuje 7 grup. Bierze pod uwagę wygląd skóry kończyn dolnych, obecność obrzęków, teleangiektazji, żylaków oraz obecność owrzodzeń. W diagnostyce układu żylnego "złotym standardem" jest badanie USG z wykorzystaniem zjawiska Dopplera. Technika kolorowego Dopplera jest niezastąpiona ze względu na bezinwazyjność, łatwą dostępność, coraz lepszą jakość aparatów oraz jest metodą z wyboru w ciąży. Niestety korelacja badania klinicznego i dopplerowskiego jest zła, zwłaszcza w odniesieniu do zakrzepicy. Inwazyjne metody, do których zalicza się różnego rodzaju flebografie, zostały zarezerwowane wyłącznie dla przypadków budzących bardzo duże wątpliwości diagnostyczne. Słowa kluczowe: niewydolność żylna / ciąża / diagnostyka / Abstract Venous insufficiency can be defined as a fixed venous outflow disturbance of the limbs. It is caused by the malfunction of the venous system, that may or may not be associated with venous valvular insufficiency, and may involve the superficial or deep venous system of the lower limbs, or both. The CEAP scale includes clinical, etiologic, anatomic and pathophysiologic aspects and has been used in the assessment of venous insufficiency. Clinical classification comprises of 7 groups. It takes into account the appearance of the skin of the lower limbs, presence of edema, teleangiectasis and varicose ulcers.
doi:10.17772/gp/1540 fatcat:vpbrknnm75gobhnv7xvtwozbsq