Fly ash used as a reinforcing and flame-retardant filler in low-density polyethylene

Anna Porabka, Kamil Jurkowski, Jadwiga Laska
2015 Polimery  
In this study, the possibility to modify low density polyethylene (PE-LD) with fly ash (FA) was tested. Four series of PE-LD composites filled with 1, 5, 20 or 50 wt % of FA were prepared by injection molding. The samples in each of the series differed in particle size of the filler used (0-15 µm, 15-30 µm, 30-60 µm). The influence of amount and the particles size of filler on morphology, mechanical properties, thermal stability and flammability of the composites were investigated. The results
more » ... gated. The results show that composites with the addition of FA in the amount up to 20 wt % are characterized by good mechanical properties and processability, and also smaller than the pure PE-LD, flammability. Popio³y lotne jako nape³niacze i oerodki zmniejszaj¹ce palnooeae polietylenu ma³ej gêstooeci Streszczenie: W ramach pracy zbadano mo¿liwooeci modyfikacji polietylenu ma³ej gêstooeci (PE-LD) za pomoc¹ popio³ów lotnych (FA). Metod¹ formowania wtryskowego przygotowano cztery serie próbek kompozytów PE-LD zawieraj¹cych 1, 5, 20 lub 50 % mas. FA. Próbki w ka¿dej z serii ró¿ni³y siê wiel-kooeci¹ cz¹stek u¿ytego nape³niacza (0-15 µm, 15-30 µm, 30-60 µm). Oceniono wp³yw ilooeci oraz wielkooeci cz¹stek nape³niacza na morfologiê, w³aoeciwooeci mechaniczne, stabilnooeae termiczn¹ oraz palnooeae otrzymanych kompozytów. Wyniki badañ wskazuj¹, ¿e kompozyty z dodatkiem FA w ilooeci do 20 % mas. charakteryzuj¹ siê dobrymi w³aoeciwooeciami mechanicznymi i przetwórczymi, a tak¿e mniej-sz¹ palnooeci¹, ni¿ czysty PE-LD. S³owa kluczowe: polietylen ma³ej gêstooeci, popio³y lotne, kompozyty, w³aoeciwooeci mechaniczne, w³aoeciwooeci termiczne, palnooeae.
doi:10.14314/polimery.2015.251 fatcat:roijxzeusvbcjgxy5hto2aanei