A Remote Sensing and Airborne Edge-Computing Based Detection System for Pine Wilt Disease

Fengdi Li, Zhenyu Liu, Weixing Shen, Yan Wang, Yunlu Wang, Chengkai Ge, Fenggang Sun, Peng Lan
2021 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2021.3073929 fatcat:pyrz7os4sfat5biyzowxowonu4